wiki:WikiStart

logo

FitPlan

Online Fittness reservation planner.

Започнато: ноември 2023

Краток опис:

Целта на овој проект е креирање на систем за релациона база на податоци за апликација која што овозможува брз и лесен пристап до повеќе фитнес центри во една околина. Се поврзуваат клиенти со бизнис корисници (фитнес центри) за да се овозможи брза и лесна резервација за услуга. Клиентите имаат повеќе опции за претплати како и можност за еднократно користење на услуга. Во зависност од претплатата клиентот има пристап само до одредени услуги. По завршување на услугата клиентот има можност да остави оцена и мислење за фитнес центарот, како и преглед на изминати активности. Корисниците имаат можност за пријавување на натпревари.

Предмет:

Бази на податоци 2023/2024/Зимски

Под менторство на:

проф.д-р Вангел Ајановски

Тутор: Хана Хасаницај

Координатор на проектна задача:

Давид Тошески - 181549

Фази на изработка

Фаза Име на фаза: Статус:
Ф0 Дефинирање на проектот ОДОБРЕНО
Ф1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања ОДОБРЕНО
Ф2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) ОДОБРЕНО
Ф3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи ОДОБРЕНО
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) ОДОБРЕНО
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности ЗАПОЧНАТО
Ф6 Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започната
Ф7 Напреден апликативен развој Не е започната
Last modified 6 months ago Last modified on 01/12/24 09:29:31

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.