wiki:WikiStart

HELP FCC

Помош за услугите на Компјутерскиот Центар на ФИНКИ.

Мора да се најавите за да можете да ги читате информациите.

Постапки

Листа стандардни постапки (корисници, пристап, мрежа)

Документација

Документација на Компјутерскиот Центар на ФИНКИ.

Last modified 12 years ago Last modified on 02/21/12 02:01:30

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.