Changes between Version 1 and Version 2 of Notes1


Ignore:
Timestamp:
Oct 26, 2017, 8:04:49 PM (3 years ago)
Author:
Dajana Stojchevska
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Notes1

  v1 v2  
  1 = Забелешки од првата средба
   1= Забелешки од првата средба на 17.10.2017
   2
   3'''MODELIO''' - препорачан софтвер за правење дијаграми (др опција е IBM Rational Architecture)
   4
   5Во наредните две недели:
   60. Да се напише визија за проектот, Eclipse guidance templates има Vision template;
   71. Да ги поставиме документите од домашните на wiki кои вклучуваат актери (сите видови корисници на нашиот систем) и кориснички сценарија (use case дијаграми), но за почеток може само drafts од нив на хартија да нацртаме и после ревизијата на компјутер. Потребно е да се разгледа кои работи веќе ги имаме и што ново ќе додадеме.
   82. Да се прочитаат главите за архитектура и да се разгледа кои од нив би ни користеле нам.
   9
   10Откако ќе се најавиме на develop.finki.ukim.mk/svr/hsm:
   11- Во Рreferences да се смени име
   12- CamelCase во WikiFormatting
   13
   14Да се симне subversion client и потоа:
   15- Во IDE како plug in може да го симнеме, потоа ќе внесеме URL и ќе се конектираме;
   16- Прво се прави ''check out'' на цело repository и сѐ ќе се симне;
   17- Се прават фолдери, фајлови и после само '''update''' и '''commit'''.
   18
   19=== За develop:
   20- За да нема конфликти да се прават ''View tickets'' за секоја задача и таму може да има реплики, да се поставуваат рокови и да се дискутира како треба да се направи задачата. На крај треба да се пише дека тикетот е затворен и да се затвори.
   21- Во Admin -> Components може да се менуваат string-ови.
   22
   23=== За нултата задача (визијата), да се обрне внимание на следниве делови:
   241.1. Категорија на решението, што е причина за проектот, во што сме подобри од конкуренцијата...[[br]]
   251.2. Дискусија на проблемот: што е за кого;[[br]]
   262.2. Problem statement: кои корисници какви проблеми имаат (positioning target customer);[[br]]
   273.1. Треба да се вклучи опис на конкурентни производи;[[br]]
   283.2. Опис на сите учесници (stakeholders): да се напишат одговорностите на секој stakeholder, пр. информации за подобрување на средства, за кого би се подобрило нешто или би се влошило...[[br]]
   293.3. Users summary: кој од тие stakeholders е реален корисник во системот и која е неговата функција за системот;[[br]]
   303.4. User environment: каде работат тие корисници, што некој stakeholder ќе ни даде (некој документ);[[br]]
   313.7. Key stakeholder: клучни потреби кои се, кои луѓе...[[br]]
   324.* Решение за задоволување на потребите: тука спаѓа и опис на постоечкиот софтвер (која била замислата тогаш, а кои се новите потреби, функционалности и корисници -> нова визија), врски меѓу потреби и функционалности (пр. за тоа и тоа има таква и таква функционалност - модул), всушност од тука произлегуваат use cases од кои потоа произлегува програмирањето use case по use case, бидејќи сѐ правиме за тие конкретни проблеми.