wiki:Notes4

Забелешки од четвртата средба на 21.12.2017

 • Да нема администратор како корисник.
 • Корисничките сценарија произлегуваат од потребите на корисниците.
 • За сите набројани функционалности да се размисли и да се наведат причините - на кој корисник и зошто тоа му е потребно.
 • Од ова потоа ќе се дефинираат сценаријата.
 • Може да има правно лице кое ќе одобрува кога некој вработен ќе сака да смени податоци за себе.
 • Payroll ќе биде корисничко сценарио на вработениот бидејќи тој има потреба да докаже некаде дека е вработен.
 • Правното лице да внесува нови вработени на барање на директорот.
 • За пациентите има кориснички сценарија за лечење, дијагноза, можеби снимање или некоја комбинација од нив, но не и закажување како посебно сценарио бидејќи тоа е пропратно и н може да биде посебно корисничко сценаио бидејќи тоа не е корисничка потреба.
 • Исто и за фармацевтите кои имаат преглед на лековите.
 • Исто и за докторите кои немаат потреба да гледаат статиситики за болестите и сл.
 • За докторите имаат потреба да можат да додадат дијагноза, но немаат потреба да ја изменат истата или да ја избришат... ако имаат зошто?
 • Корисничкото сценарио е на корисникот кој има потреба од него, така што откако ќе дефинираме за сите поединечно кој зошто има потреба од одредена работа да иницира - нему ќе му го ставиме тоа use case.
Last modified 3 years ago Last modified on Dec 21, 2017, 6:53:17 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.