Changes between Version 2 and Version 3 of Vision


Ignore:
Timestamp:
Oct 31, 2017, 2:44:53 PM (3 years ago)
Author:
Dajana Stojchevska
Comment:

Intro completed

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Vision

  v2 v3  
  1 == '''Vision''' ==
  2 Version <1.0>
  3 
  4 Table of Contents
   1== Vision
   2Version ''<1.0>''
   3
   4== Table of Contents ==
  55
  66[#p1 1. Introduction]
   
  124124
  125125
  126 == '''Vision''' ==
   126== Vision
  127127
  128128'''1. [=#p1] Introduction'''
   
  130130'''1.1 [=#p1.1] Purpose'''
  131131
  132 Цел на овој документ е прецизирање и согледување на целите и можностите на овој систем.
   132The purpose of this document is to specify and perceive the goals and capabilities of this system.
  133133
  134134'''1.2 [=#p1.2] Scope'''
  135135
  136 Системот којшто се опишува овозможува on-line комуникација помеѓу студентите и предавачите во било кое време.
  137 
  138 ''1.3 [=#p1.3]Definitions, Acronyms and Abbreviations'''
  139 
  140 Име: Корисници
  141 
  142 Краток опис: Корисниците ќе бидат во можност да праќаат пораки преку системот во било кое време. Исто така ќе можат да читаат оние пораки кои ќе се упатени до нив. Корисник на системот се постанува со запишување во образовната институција или вработување како професор, асистент или демонстратор.
  143 
  144 Име: Систем администратор
  145 
  146 Краток опис: Систе администратор ќе биде одговорен за надгледување и одржување на системот. Тој ќе ги контролира пораките кои ќе се испраќаат и коирсниците на системот.
  147 
  148 Име: Одговорни институции
  149 
  150 Краток опис: Одговорните институции(факултетот) се оние кои ќе го финансираат системот и потоа ќе го користат за нивните потреби.
  151 
  152 Име: Систем инжинери  Финки
  153 
  154 Краток опис: Систем инжињерите на Финки треба да се вклучат во изборот на платформа во која ќе се развива системот, со цел тој полесно да се вклопи во досегашниот систем на Финки.
  155 
  156 Име: Развивачи на системот
  157 
  158 Краток опис: Развивачи на системот се сите оние кои ќе бидат вклучени на системот(дизајнери, кодери, тестери). Тие ќе бидат одговорни за успешно завршување на системот во предвидениот рок.
   136The system being described provides management of all activities among the hospital staff and the patients.
   137
   138'''1.3 [=#p1.3] Definitions, Acronyms and Abbreviations'''
   139
   140Name: '''System administrator'''
   141
   142Brief description: As an administrator the user is responsible for supervising and maintaining the system, as well as taking care the system to have all the data updated. As system admin the user is able to review the reports regarding the hospital activities, update the type of rooms and departments that are needed, what type of doctors specialists are missing in the hospital staff etc.
   143
   144Name: '''Doctos'''
   145
   146Brief description: Doctors will be able to add new patients and to update the appointments, as well as review the appointments. They can write recipes, add diagnoses and place/dismiss a patient. A doctor in the system can become any person that gets employed on the position doctor in the hospital using this system.
   147
   148Name: '''Nurses'''
   149
   150Brief description: The nurses help the doctors. They can list all the patients and update information for the patients visit.
   151
   152Name: '''Patients'''
   153
   154Brief description: Patients are all the people that need health care. They can view their appointments already made and the ones that are scheduled in the future, as well as invoices for the appointments.
   155
   156Name: '''Responsible institutions'''
   157
   158Brief description: The responsible institutions are the sponsors for this system's development and the ones that are going to use it later on for their purposes. It could be the Ministry of Health or the hospital itself.
   159
   160Name: '''Medicine person'''
   161
   162Brief description: A medicine person is a person that is not going to be involved into using or developing the system, but is going to help us reach our goals by informing us what are the needed requirements that a hospital would need and want in order to be easier to fit into the already existing system for health care.
   163
   164Name: '''System developers'''
   165
   166Brief description: System developers are those who are responsible for having the system completed successfully within the stipulated deadline (designers, coders, testers).
  159167
  160168'''1.4 [=#p1.4] References'''
  161169
  162 Користени извори:
  163 
  164 http://develop.finki.ukim.mk/projects/isis/wiki/Vision2
   170[https://develop.finki.ukim.mk/projects/isis/wiki/onlineConsultations/vision Source]
  165171
  166172'''1.5 [=#p1.5] Overview'''
  167173
  168 Во понатамошниот дел од документот, се прецизираат целите на системот, кои се придобивките од неговото користење, опис на околината врз која се гради овој систем, неговите корисници,  се разгледуваат алтернативни решенија, цената за изградба на овој систем итн.
   174In the further part of the document, the objectives of the system are specified, what are the benefits of using it, the description of the environment on which this system is built, its users, alternative solutions are considered, the cost of building this system, etc.
  169175
  170176'''2. [=#p2] Positioning'''
   
  384390'''6. [=#p6] Constraints'''
  385391
  386 Системот треба да биде заштитен за пристап на надворешни лица.На системот ќе може да се најавуваат само студентите или вработените од ФИНКИ.
   392The system should be protected for access by unauthorized people. Only logged in users can see the details that they are supposed to.
  387393
  388394
  389395'''7. [=#p7] Quality Ranges'''
  390396
  391 Системот треба да биде лесен за користење .Системот треба да биде достапен на македонски јазик за да оние кои немаат добри познавања на англиски.
  392 Системот треба да биде достапен online во било кое време.
  393 Системот треба да врши архивирање на сите пратени пораки.
  394  
   397The system needs to be easy to use. The system should be available in English with a possibility to be upgraded with new languages in future.
   398The system should be available online all the time within the hospital working hours.
   399The system should archive all appointments made.
  395400
  396401'''8. [=#p8] Precedence and Priority'''
  397402
  398 Најприоритетна карактеристика е тоа што системот треба да биде online достапен 24 часа седум дена во неделата.
  399  
   403The most important feature is that the system should provide the list of appointments all the time during the hospital's working hours.
  400404
  401405'''9. [=#p9] Other Product Requirements'''
   
  403407'''9.1 [=#p9.1] Applicable Standards'''
  404408
  405 Со оглед на тоа што студентите најчесто  ќе го користат  системот надвор од просториите на факултетот,ќе биде овозможено системот да работи на повеќе платформи.
   409Regarding the fact that the system will be used within the hospital environment, it needs to be easily maintainable and portable if needed.
  406410
  407411'''9.2 [=#p9.2] System Requirements'''
   
  425429'''10.1 [=#p10.1] User Manual'''
  426430
  427 Сите  тековни студенти на ФИНКИ ќе добијат корисничко име и лозинка со коу што ќе се најавуваат на системот. Секако лозинката подоцна студентите ќе можат да ја променат.
   431Сите  тековни студенти на ФИНКИ ќе добијат корисничко име и лозинка со кои што ќе се најавуваат на системот. Секако лозинката подоцна студентите ќе можат да ја променат.
  428432
  429433'''10.2 [=#p10.2] On-line Help'''
   
  461465'''11.5 [=#p11.5] Stability'''
  462466
  463 Стабилноста на системот се подразбира со веројатноста на изменување на смислата за неговото постоење или точното и јасно сфаќање на работите кои го карактеризираат од страна на развивачите. Во овој случај, развојот на системот не би требало да содржи големи отстапки бидејќи целта е јасна, нема барања кои многу отстапуваат од неа и тимот кој работи на него ќе се стреми кон првичните замисли и договори.
   467The development of the system should not contain major concessions because we have our goals specified in the first phase and we us team will give our best to accomplish all the initial ideas and agreements given in the documents which are made during the first phase of software development.
  464468
  465469'''11.6 [=#p11.6] Target Release'''
  466470
  467 Првичниот датум кога системот ќе е пуштен во употреба не е познат.
   471It is expected this system to have its first initial release, with basic requirements done in January 2018.
  468472
  469473'''11.7 [=#p11.7] Assigned To'''
  470474
  471 За секој член на тимот, јасно ќе биде прецизирано што се очекува од него, кои се дозволените отстапки и до која мера и за колку време треба да го изработи планираното. Во консултација со останатите членови од тимот како и надлежните кои надгледуваат ќе се совлада секој проблем.
   475We will divide the tasks, clearly specifying what is expected of us to do, what are the allowed concessions, and to what extent and for how long it is planned the task to be finished. In consultation with each other, as well as with the supervising authorities, each problem will be overcome.
  472476
  473477'''11.8 [=#p11.8] Reason'''
  474478
  475 Причината за развој на овој систем, како што е споменато и досега е поедноставувањето на комуникацијата помеѓу студентите и професорите или асистентите, избегнувањето непотребно чекање за консултации, заштедувањето време и взаемни и колективни придобивки на пример со групните on-line консултации, јавните форуми за сите студенти кои слушаат одреден курс итн.
   479The reason for the development of this system, as mentioned before, is the simplification of the whole process of making appointments, perspicuous schedule of any doctor at a certain time period. That will help in avoiding unnecessary waiting for appointments, help staff have a better review of a patient's illness, given therapy and health progress.