wiki:Vision

Version 2 (modified by Dajana Stojchevska, 3 years ago) ( diff )

Added anchors

Vision

Version <1.0>

Table of Contents

1. Introduction

1.1 Purpose

1.2 Scope

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations

1.4 References

1.5 Overview

2. Positioning

2.1 Business Opportunity

2.2 Problem Statement

2.3 Product Position Statement

3. Stakeholder and User Descriptions

3.1 Market Demographics

3.2 Stakeholder Summary

3.3 User Summary

3.4 User Environment

3.5 Stakeholder Profiles

3.5.1 <Users>

3.5.2 <System administrator>

3.5.3 <Responsible institutions>

3.5.4 <System engineers>

3.5.5 <System developers>

3.6 User Profiles

3.6.1 <Not adapted to technology>

3.6.2 <Too busy users>

3.6.3 <Standard users>

3.7 Key Stakeholder / User Needs

3.8 Alternatives and Competition

3.8.1 Regular office hours

3.8.2 Public forums

3.8.3 Private messages on e-courses

4. Product Overview

4.1 Product Perspective

4.2 Summary of Capabilities

4.3 Assumptions and Dependencies

4.4 Cost and Pricing

4.5 Licensing and Installation

5. Product Features

6. Constraints

7. Quality Ranges

8. Precedence and Priority

9. Other Product Requirements

9.1 Applicable standards

9.2 System Requirements

9.3 Performance Requirements

9.4 Environmental Requirements

10. Documentation Requirements

10.1 User Manual

10.2 On-line Help

10.3 Installation Guides, Configuration, Read Me File

10.4 Labeling and Packaging

11. Appendix 1 - Feature Attributes

11.1 Status

11.2 Benefit

11.3 Effort

11.4 Risk

11.5 Stability

11.6 Target Release

11.7 Assigned To

11.8 Reason

Vision

1. Introduction

1.1 Purpose

Цел на овој документ е прецизирање и согледување на целите и можностите на овој систем.

1.2 Scope

Системот којшто се опишува овозможува on-line комуникација помеѓу студентите и предавачите во било кое време.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations

Име: Корисници

Краток опис: Корисниците ќе бидат во можност да праќаат пораки преку системот во било кое време. Исто така ќе можат да читаат оние пораки кои ќе се упатени до нив. Корисник на системот се постанува со запишување во образовната институција или вработување како професор, асистент или демонстратор.

Име: Систем администратор

Краток опис: Систе администратор ќе биде одговорен за надгледување и одржување на системот. Тој ќе ги контролира пораките кои ќе се испраќаат и коирсниците на системот.

Име: Одговорни институции

Краток опис: Одговорните институции(факултетот) се оние кои ќе го финансираат системот и потоа ќе го користат за нивните потреби.

Име: Систем инжинери Финки

Краток опис: Систем инжињерите на Финки треба да се вклучат во изборот на платформа во која ќе се развива системот, со цел тој полесно да се вклопи во досегашниот систем на Финки.

Име: Развивачи на системот

Краток опис: Развивачи на системот се сите оние кои ќе бидат вклучени на системот(дизајнери, кодери, тестери). Тие ќе бидат одговорни за успешно завршување на системот во предвидениот рок.

1.4 References

Користени извори:

http://develop.finki.ukim.mk/projects/isis/wiki/Vision2

1.5 Overview

Во понатамошниот дел од документот, се прецизираат целите на системот, кои се придобивките од неговото користење, опис на околината врз која се гради овој систем, неговите корисници, се разгледуваат алтернативни решенија, цената за изградба на овој систем итн.

2. Positioning

2.1 Business Opportunity

2.2 Problem Statement

Проблемот на Немање термин за консултации и недостапност на професорите, асистентите и демонстраторите за студентите
Засега Студенти на Финки
Што доведува до Незадоволство кај студентите, недоразбирање помеѓу студентите и професорите
Успешно решение би Да се креира систем кој ќе овозможи 24 часовна комуникација во “реално време“ помеѓу студентите и предавачите, притоа без да се врши оптеретување на корисниците со несоодветни пораки

2.3 Product Position Statement

Системот за on-line консултации
За Тековните студенти и предавачи на Финки
Кои Побаруваат едноставен начин за комуникација за било кое време
Кој Овозможува комуницирање помеѓу предавачите и студентите во било кое верме без разлика на тоа каде се наоѓаат тие
За разлика од Чекањето со часови пред кабинетите и правењето гужви во ходниците
Нашиот продукт Е достапен 24/7 и не бара дополнителни трошоци

3. Stakeholder and User Descriptions

3.1 Market Demographics

Системот е наменет за образовните институции. Конкретно, се изработува како подсистем на on-line системот на факултетот Финки, за овозможување на on-line консултации помеѓу предавачите и студентите. Големината на корисници на системот зависи од бројот на запишани на факултетот, заедно со наставниот кадар.

3.2 Stakeholder Summary

Name Represents Role
Систем администратор Систем администратор ќе биде одговорен за надгледување и одржување на системот. Тој ќе ги контролира пораките кои ќе се испраќаат и коирсниците на системот.
Одговорни институции Одговорните институции (факултетот) се оние кои ќе го финансираат системот и потоа ќе го користат за нивните потреби.
Систем инжинери Финки Систем инжињерите на Финки треба да се вклучат во изборот на платформа во која ќе се развива системот, со цел тој полесно да се вклопи во досегашниот систем на Финки.
Развивачи на системот Развивачи на системот се сите оние кои ќе бидат вклучени на системот(дизајнери, кодери, тестери). Тие ќе бидат одговорни за успешно завршување на системот во предвидениот рок.
Професори Професори, асистенсти и демонстратори кои ќе ги држат консултациите. Ќе ги закажуваат консултациите, ќе ги одржуваат и ќе одговараат на прашања.
Студенти Студентите на ФИНКИ воедно и најзасегнатата страна од сите. Ќе го користат системот како замена на редовните консултации.

3.3 User Summary

Name Description Stakeholder
Неприлагодени на технологијата Иако претставуваат мал дел од корисниците сепак не значи дека се помалку важни од останатите..Имаат потешкотии да се прилагодат кон новите функционалности. Многу мал дел од корисниците. Обично постари лица. Имаат потешкотии да се прилагодат на покомлексни системи. Студенти, Професори
Премногу зафатени личности Дел од корисниците кои имаат премногу обврски и не се во можност да бидат достапни за системот во било кое време.Може да бидат на било која возраст. Вообичаено имаат емаил акаунти. Студенти, Професори
Стандардни корисници Најголем процент од корисниците на системот обично помлади личности. Немаат никакви потешкотии кон прилагодувањето кон покомплексните системи и најверојатно активно ќе го користат системот. Студенти, Професори
Студенти Студентите на ФИНКИ. Ќе го користат системот како замена на редовните консултации Студенти
Професори Професори, асистенсти и демонстратори кои ќе ги држат консултациите. Ќе ги закажуваат консултациите, ќе ги одржуваат и ќе одговараат на прашања Професори

3.4 User Environment

Бројот на луѓе инволвирани во комплетирање на задача се менува. Најчесто ќе бидат вклучени еден до двајца професори и ограничен број на студенти кој помал или еднаков на бројот на студенти што го следат дадениот курс за кој се одржуваат консултациите.

Траењето на консултациите ќе биде најчесто еден до два саати.

Корисниците, како професорите така и студентите ќе можат да го користат системот од било каков уред со Интернет конекција.

Овој систем ќе биде интегриран како дел од веќе постоечкиот систем за онлајн следење на курсевите на истата платформа.

3.5 Stakeholder Profiles

3.5.1 <Корисници>

Representative Студенти, професори, демонстратори и асистенти
Description Корисниците ќе бидат во можност да праќаат пораки преку системот во било кое време. Исто така ќе можат да читаат оние пораки кои ќе се упатени до нив. Корисник на системот се постанува со запишување во образовната институција или вработување како професор, асистент или демонстратор.
Type Студенти, професори, асистенти, демонстратори
Responsibilities Предавачите да враќаат на поставните прашања и да се достапни во терминот за консултации
Success Criteria Навремено одговарање на поставните прашања и достапност во терминот за консултации
Involvement
Deliverables
Comments / Issues Недостапност на системот

3.5.2 <Систем администратор>

Representative
Description Систем администратор ќе биде одговорен за надгледување и одржување на системот. Тој ќе ги контролира пораките кои ќе се испраќаат и коирсниците на системот.
Type
Responsibilities Грижа за системот 24/7, одржување и решавање на проблеми
Success Criteria Достапност на системот 24/7
Involvement
Deliverables
Comments / Issues

3.5.3 <Одговорни институции>

Representative
Description Одговорните институции(факултетот) се оние кои ќе го финансираат системот и потоа ќе го користат за нивните потреби.
Type Факултети и универзитети
Responsibilities Финансирање на системот
Success Criteria Успешно имплементирање на системот во наставата
Involvement
Deliverables
Comments / Issues

3.5.4 <Систем инженери>

Representative
Description Систем инженерите на Финки треба да се вклучат во изборот на платформа во која ќе се развива системот, со цел тој полесно да се вклопи во досегашниот систем на Финки.
Type
Responsibilities Избор на платформа на која ќе се развива системот
Success Criteria Успешно вклопување на новиот систем со тековниот
Involvement
Deliverables
Comments / Issues

3.5.5 <Развивачи на системот>

Representative
Description Развивачи на системот се сите оние кои ќе бидат вклучени на системот(дизајнери, кодери, тестери). Тие ќе бидат одговорни за успешно завршување на системот во предвидениот рок.
Type Студенти, предавачи, систем инженери и администратори
Responsibilities Дизајнирање, кодирање и тестирање на системот.
Success Criteria Успешно завршување на системот во предвидениот рок.
Involvement
Deliverables
Comments / Issues

3.6 User Profiles

3.6.1 < Неприлагодени на технологијата >

Representative Иако претставуваат мал дел од корисниците сепак не значи дека се помалку важни од останатите.
Description Имаат потешкотии да се прилагодат кон новите функционалности. Многу мал дел од корисниците. Обично постари лица. Имаат потешкотии да се прилагодат на покомлексни системи.
Type професори, студенти, асистенти, демонстратори.
Responsibilities Не сакаат да се оптоваруваат со користење и учење како да се користат покомплексните системи.
Success Criteria Едноставен за користење на македонски и анлиски јазик
Involvement
Deliverables
Comments / Issues

3.6.2 < Премногу зафатени личности >

Representative Дел од корисниците кои имаат премногу обврски и не се во можност да бидат достапни за системот во било кое време.
Description Може да бидат на било која возраст. Вообичаено имаат емаил акаунти.
Type Професори, асистенти и демонстратори
Responsibilities Сакаат да го користат системот но немаат време за тоа.
Success Criteria Воведување на некој механизам кој ќе ги известува на мобилен или емаил дека добиле порака на системот.
Involvement
Deliverables
Comments / Issues

3.6.3 < Стандардни корисници>

Representative Најголем процент од корисниците на системот обично помлади личности.
Description Немаат никакви потешкотии кон прилагодувањето кон покомплексните системи и најверојатно активно ќе го користат системот.
Type студенти, професори, асистенти, демонстратори
Responsibilities
Success Criteria Едноставен за користење и да дозволи пристап 24/7.
Involvement
Deliverables
Comments / Issues

3.7 Key Stakeholder / User Needs

Need Priority Concerns Current Solution Proposed Solutions
Системот треба да има дозвола на студентот да им одговори да праќаат пораки до предавачите Must Може да им праќаат пораки на меил или приватни пораки на courses.
Системот треба да им дозволи на предавачите да им одговараат на студентите Must Може да им одговараат на меил, преку приватни пораки на courses или лично за време на консултации.
Системот треба да овозможи приватност во комуникацијата студент- предавач Must Пораките на меил и приватните пораки на courses се невидливи за другите.
Системот треба да овозможи поставување на пораки од предавачите кои ќе бидат достапни за сите студенти Must Ова е овозможено со форумите кои постојат за секој курс и преку соопштенија што може предавачите да ги поставуваат на курсот.
Системот треба да овозможи креирање на јавни дискусии на некои теми Should Ова е овозможено со форумите кои постојат за секој курс.
Системот треба да овозможи некакво класифицирање на пораките по некаои критериуми Could Не е овозможено.
Системот со секоја поставена порака треба да асоцира дата на поставување и личност која ја поставила Must Овозможено како на форумите така и на приватните пораки.
Системот треба да овозможи архивирање на сите пораки и нивна достапност до соодветните корисници Should Овозможено е и за пораките пратени на форумите и приватните пораки.

3.8 Alternatives and Competition

3.8.1 Редовни консултации

Редовните консултации сега за сега се единствениот тип на консултации. Секако дека имаат предност во одност на online консултациите во поглед на поголема интеракција меѓу професорот и студентите и комуникација во реално време. Секако недостатоците се поголеми: недостапност на професорите, термини кои не им одговараваат на студентите и зафатеност на двете страни.

3.8.2 Јавните форуми

Форумите кои се составен дел од секој курс, како и форумите кои можат да постојат независно од курсевите се еден вид на консултации, во смисла дека студентите јавно може да комуницираат како меѓусебе така и со професорите. Системот е достапен 24/7 и може да се користи за поставување на прашања на професорите, добивање одговори и поставување најразлични соопштенија.

3.8.3 Приватните пораки на ecourses

Приватните пораки на ecourses се начин студентите да праќаат приватни пораки на професорите и да добијат одговори на истите. Секако најголем проблем е нередовното одговарање на пораките.

4. Product Overview

4.1 Product Perspective

Овој систем ќе се интегрира како дел од веќе постоечкиот систем за елетронско следење на наставата на ФИНКИ. Ова ги опфаќа системите iknow за електронско запишување на предмети и ecourses за електронско следење на предметите. Неопходно е системите да бидат поврзани. Студентите кои ќе можат да го користат новиот систем се истите кои имаат запишан тековен семестар, студентите кои ќе можат да присуствуваат на консултации се само оние кои го имаат запишано дадениот предмет во тековниот семестар. Сите овие ограничувања и дозволи за пристап можат да бидат поставени во интеракција со постоечките системи.

4.2 Summary of Capabilities

Customer Support System

Customer Benefit Supporting Features
Лесен за користење. Ќе биде достапен на македонски јазик, едноставен за да може да користат и обични корисници без големо мознавање на технологијата.
Достапен на македонски. /
Достапен online 24 часа.
Системот треба да врши архивирање на сите пратени пораки. Зачувување на сите пораки, датум на праќање и исприќач и примач во базата на системот.
Системот треба да биде заштитен за пристап на надворешни лица. Дозвола за пристап само на студентите и предавачите на Финки

4.3 Assumptions and Dependencies

Корисниците на системот ќе се менуваат, бидејќи системот ќе може да го користат само тековните студенти на ФИНКИ и професори.

4.4 Cost and Pricing

4.5 Licensing and Installation

5. Product Features

Системот треба да овозможи креирање на јавни дискусии на некои теми.

Системот со секоја поставена порака треба да асоцира дата на поставување и личност која ја поставила.

Системот треба да овозможи некакво класифицирање на пораките по некаои критериуми.

Системот треба да овозможи поставување на пораки од предавачите кои ќе бидат достапни за сите студенти.

Системот треба да овозможи архивирање на сите пораки и нивна достапност до соодветните корисници.

Системот треба да овозможи приватност во комуникацијата студент- предавач.

Системот треба да им дозволи на студентите да праќаат пораки до предавачите.

6. Constraints

Системот треба да биде заштитен за пристап на надворешни лица.На системот ќе може да се најавуваат само студентите или вработените од ФИНКИ.

7. Quality Ranges

Системот треба да биде лесен за користење .Системот треба да биде достапен на македонски јазик за да оние кои немаат добри познавања на англиски. Системот треба да биде достапен online во било кое време. Системот треба да врши архивирање на сите пратени пораки.

8. Precedence and Priority

Најприоритетна карактеристика е тоа што системот треба да биде online достапен 24 часа седум дена во неделата.

9. Other Product Requirements

9.1 Applicable Standards

Со оглед на тоа што студентите најчесто ќе го користат системот надвор од просториите на факултетот,ќе биде овозможено системот да работи на повеќе платформи.

9.2 System Requirements

Да не постои ограничување на истовремениот број на корисници.

Да не постои ограничување на бројот на испратени пораки од еден корисник.

Корисникот да биде дел само од курсевите кои што ги запишал.

9.3 Performance Requirements

Бројот на студенти кај одреден професор во некој закажан термин ќе биде ограничен ,т.е ако повеќе студенти го слушаат курсот професорот ќе закаже повеќе термини и ќе ги подели студентите и во соодветните термини.

9.4 Environmental Requirements

При потреба од некаква помош студентите можат да го искористат веќе постоечкиот систем Help.

10. Documentation Requirements

10.1 User Manual

Сите тековни студенти на ФИНКИ ќе добијат корисничко име и лозинка со коу што ќе се најавуваат на системот. Секако лозинката подоцна студентите ќе можат да ја променат.

10.2 On-line Help

Системот се предвидува да има и on-line помош. Тоа би значело дека ќе има страна на која ќе се наведени упатствата за користење на системот, ќе има дел за FAQ (најчесто поставувани прашања), а за проблеми кои се посложени и треба да се интервенира од страна на администраторите ќе биде достапна техничката служба на ФИНКИ.

10.3 Installation Guides, Configuration, Read Me File

Системот за корисникот ќе претставува веб страна на која се најавува со својот индекс (за студенти) или со своето корисничко име (за наставниот кадар) и лозинката која што ја користи на системот за е-курсеви и исто како и за него, ќе може да го користи од сите пребарувачи (Firefox , Opera, Chrome итн).

10.4 Labeling and Packaging

11. Appendix 1 - Feature Attributes

11.1 Status

Proposed Системот треба да овозможи некакво класифицирање на пораките по некакви критериуми
Системот треба да овозможи архивирање на сите пораки и нивна достапност до соодветните корисници
Approved Системот треба да им дозволи на студентите да им праќаат пораки на предавачите
Системот треба да им дозволи на предавачите да им одговараат на студентите
Системот треба да овозможи приватност во комуникацијата студент- предавач
Системот треба да овозможи поставување на пораки од предавачите кои ќе бидат достапни за сите студенти
Системот треба да биде online достапен 24 часа седум дена во неделата
Incorporated Системот треба да овозможи креирање на јавни дискусии на некои теми

11.2 Benefit

Critical Системот треба да биде достапен online во било кое време.
Системот треба да им дозволи на студентите да им праќаат пораки на предавачите
Системот треба да им дозволи на предавачите да им одговараат на студентите
Системот треба да овозможи приватност во комуникацијата студент- предавач
Системот треба да овозможи поставување на пораки од предавачите кои ќе бидат достапни за сите студенти
Системот со секоја поставена порака треба да асоцира дата на поставување и личност која ја поставила
Системот треба да биде заштитен за пристап на надворешни лица.
Important Системот треба да овозможи креирање на јавни дискусии на некои теми
Системот треба да овозможи архивирање на сите пораки и нивна достапност до соодветните корисници
Системот треба да биде лесен за користење и за оние кои лесно се прилагодуваат на технологиите и за оние кои не се прилагодуваат лесно.
Системот треба да биде достапен на македонски јазик за да оние кои немаат добри познавања на англиски.
Useful Системот треба да овозможи некакво класифицирање на пораките по некои критериуми

11.3 Effort

Тимот ќе има мал број на членови кои најпрво ќе ја напишат спецификацијата со цел да се утврдат сите барања и можности. Во развојот на системот секако ќе биде потребно да се вклучат и надлежните кои го надгледуваат проектот како и лица кои се запознаени со веќе постоечкиот систем на факултетот, со цел овој под-систем полесно и подобро да се вклопи.

11.4 Risk

Ризикот за неостварување на проектот постои и е голем од временска гледна точка. Доколку не се развие целосно до одреден период, постои можност да заостане и да се тргне на страна како неприоритетен. Исто така, постои можност да не се развие доколку се смени тимот и не може да се најде друг тим во соодветно време. Уште една можност е системот да се развие, но да не биде прифатен од повисоките редови од факултетот кои носат одлуки.

11.5 Stability

Стабилноста на системот се подразбира со веројатноста на изменување на смислата за неговото постоење или точното и јасно сфаќање на работите кои го карактеризираат од страна на развивачите. Во овој случај, развојот на системот не би требало да содржи големи отстапки бидејќи целта е јасна, нема барања кои многу отстапуваат од неа и тимот кој работи на него ќе се стреми кон првичните замисли и договори.

11.6 Target Release

Првичниот датум кога системот ќе е пуштен во употреба не е познат.

11.7 Assigned To

За секој член на тимот, јасно ќе биде прецизирано што се очекува од него, кои се дозволените отстапки и до која мера и за колку време треба да го изработи планираното. Во консултација со останатите членови од тимот како и надлежните кои надгледуваат ќе се совлада секој проблем.

11.8 Reason

Причината за развој на овој систем, како што е споменато и досега е поедноставувањето на комуникацијата помеѓу студентите и професорите или асистентите, избегнувањето непотребно чекање за консултации, заштедувањето време и взаемни и колективни придобивки на пример со групните on-line консултации, јавните форуми за сите студенти кои слушаат одреден курс итн.

Note: See TracWiki for help on using the wiki.