wiki:WikiStart

Добредојдовте на најдиБилет.мк

Проект за создавање на веб сајт за продажба на билети за секаков тип на настани кои се случуваат во околината.

Визија

Тим

Use_Cases

Use_Cases_Dictionary

ProjectPlan

Операциона_анализа

Last modified 10 years ago Last modified on 12/01/14 10:03:32

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.