wiki:WikiStart

Добредојдовте на најдиБилет.мк

Проект за создавање на веб сајт за продажба на билети за секаков тип на настани кои се случуваат во околината.

Визија

Тим

Use_Cases

Use_Cases_Dictionary

ProjectPlan

Операциона_анализа

Last modified 6 years ago Last modified on Dec 1, 2014, 10:03:32 AM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.