wiki:WikiStart

За проектот

Наслов на проектот: ScentHeaven

Започнат: Мај 2024

Членови на тимот:

  • Давид Величковиќ 225135 - координатор

Ментор:

  • Проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот

ScentHeaven е веб-апликација за продажба на парфеми. Нуди широка палета на парфеми, колоњски води и мирисливи производи од познати брендови. ScentHeaven овозможува лесно пребарување, откривање и купување на омилените мириси од удобноста на вашиот дом.

Документација

Задачи Статус Датум
BusinessCase
Vision
UseCaseList
UseCaseScenarios
ArchitectureInitial
TechnologyChoice
SourceVersionControlOrganization
UseCasePrototypeImplementation
PublicPresentation
ArchitectureRevised
SourceVersionControlOrganizationRevised
UseCaseRealizations
UseCaseImplementations
PreFinalPresentation
UseCaseImplementationsFinal
FinalPresentation

Last modified 2 weeks ago Last modified on 07/01/24 17:17:19

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.