wiki:WikiStart

StockTotal - систем за управување со залихи

Краток опис

Системот за управување со залихи е неизбежен дел за бизнисите кои се занимаваат со складирање, обработка и преместување на различни продукти. Со помош на овој систем, компаниите се во можност да ги одржуваат оптималните нивоа на залихи, да управуваат со нарачките на ефикасен начин, да проследуваат пратки и да гарантираат брза и ефикасна достава на производите до клиентите.

Целта на овој систем е следење на инвентарот и водење редослед на испораки и нарачки на различни продукти кои може да спаѓаат во различни групи категории. Во центарот на системот се наоѓа складиштето во кое се чува податоци за сите продукти кои подоцна можат да ги испорачат клиентите. За нарачка на клиентот дополнително се чуваат информации за испорака на продуктите како и информација за трансакцијата.

Членови на тимот

Име и презиме Индекс
Сергеј Филиповски(координатор) 181281
Марко Стојановски 216101

Предмет: Бази на податоци 2023/2024 Зимски

Ментор: проф. д-р Вангел Ајановски Тутор: Милан Тодоровиќ

Содржина

Фаза Линкови Статус
Ф0 Дефинирање на потреби за база на податоци
Ф1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања
Ф2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL)
Ф3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури)
Ф5 Сценарија за пристап до база на податоци од апликација
Ф6 Нормализација и подобрувања на дизајнот на базата
Ф7 Напреден апликативен развој
Last modified 6 months ago Last modified on 01/29/24 13:33:22

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.