wiki:WikiStart

Welcome to TalenTrack

TalenTrack e информациски систем кој го управува вработувањето на нови вработени и следење на досегашните вработени преку нивните способности и кариери, така што поедноставно и полесно ќе биде одбирањето потребни и способни личности за одредени работни задачи и работни места.

Документација

Last modified 9 years ago Last modified on 09/05/15 02:30:27

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.