wiki:WikiStart

TaskSnap

Систем за управување и организација на проекти и задачи

Краток опис на проектот

Базата ќе вклучува информации за задачите, нивниот приоритет, статус, датуми на завршување и кориснички предефинирани етикети. Проектот ќе обемнува разработка на комплетна мобилна апликација за управување со задачи, со фокус на едноставност, брзина и удобност за корисниците. Во продолжение на проектот, ќе работиме на подобрување на функционалностите и прилагодување на потребите на корисниците.

Членови на тимот:

Виктор Кузманов 183101

Предмет: Бази на податоци во 2023/2024/Зимски

Под менторство на: Проф. д-р Вангел Ајановски

Содржина:

ФазаИме на фазаСтатус
P0 Дефинирање на проектот Одобрено
P1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
P2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
P3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
P4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
P5 Прототип апликација - Основни функционалности Одобрено
P6 Нормализација и подобрувања на дизајнот
P7 Напреден апликативен развој
Last modified 5 months ago Last modified on 03/01/24 20:08:45
Note: See TracWiki for help on using the wiki.