wiki:WikiStart

За проектот

Наслов: Technoblog
Oтпочнат: Мај 2020
Членови на тимот:

  • координатор член 1 - Озкан Илијаз 151232
  • координатор член 2 - Берат Ќуфлију 151545

Опис на проектот

Идејата е да се направи модерна веб апликација за приказ на артикли, новини како и содржини поврзани со персоналниот живот на поединци. Нашиот портал во позадинските сервиси ќе биде поврзан со портали и страници за новини од каде во еден дел од системот ќе се прикажат сите новини од разни извори. Исто така фирмите кои имаат потреба од онлајн маркетинг ќе можат да ги презентираат своите услуги што ги нудат како и ќе имаат можност да рекламираат одредени продукти. Од друга страна поединци со повисоко кариерно искуство и достигнување ќе можат да ги споделат нивните трудови како и нивното резиме.

Чекори и документација

Задачи Статус Фаза
BusinessCase Одобренo 05.2020 - 10.2020
Vision Одобренo 05.2020 - 10.2020
UseCaseList Одобрено 05.2020 - 10.2020
UseCaseScenarios Одобрено 05.2020 - 10.2020
ArchitectureInitial Одобренo 10.2020 - 02.2021
TechnologyChoice Одобренo 10.2020 - 02.2020
SourceVersionControlOrganization Одобренo 10.2020 - 02.2021
UseCasePrototypeImplementation Одобренo 10.2020 - 02.2021
PublicPresentation Одобренo 10.2020 - 02.2021
ArchitectureRevised Одобренo 10.2020 - 02.2021
SourceVersionControlOrganizationRevised Одобренo 02.2021
UseCaseRealizations Одобренo 02.2021
UseCaseImplementations Одобренo 02.2021
PreFinalPresentation Одобренo 02.2021
UseCaseImplementationsFinal Одобренo 02.2021
FinalPresentation Одобренo 02.2021
Last modified 3 years ago Last modified on 02/26/21 18:51:01

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.