wiki:WikiStart

За проектот

Наслов: Technoblog
Oтпочнат: Мај 2020
Членови на тимот:

  • координатор член 1 - Озкан Илијаз 151232
  • координатор член 2 - Берат Ќуфлију 151545

Опис на проектот

Идејата е да се направи модерна веб апликација за приказ на артикли, новини како и содржини поврзани со персоналниот живот на поединци. Нашиот портал во позадинските сервиси ќе биде поврзан со портали и страници за новини од каде во еден дел од системот ќе се прикажат сите новини од разни извори. Исто така фирмите кои имаат потреба од онлајн маркетинг ќе можат да ги презентираат своите услуги што ги нудат како и ќе имаат можност да рекламираат одредени продукти. Од друга страна поединци со повисоко кариерно искуство и достигнување ќе можат да ги споделат нивните трудови како и нивното резиме.

Чекори и документација

Задачи Статус Фаза
BusinessCase Започнато /
Vision Започнато /
UseCaseList Започнато /
UseCaseScenarios Започнато /
ArchitectureInitial Започнато /
TechnologyChoice Започнато /
SourceVersionControlOrganization Започнато /
UseCasePrototypeImplementation Не е започнато /
PublicPresentation Не е започнато /
ArchitectureRevised Не е започнато /
SourceVersionControlOrganizationRevised Не е започнато /
UseCaseRealizations Не е започнато /
UseCaseImplementations Не е започнато /
PreFinalPresentation Не е започнато /
UseCaseImplementationsFinal Не е започнато /
FinalPresentation Не е започнато /

Користени извори

Last modified 2 months ago Last modified on Aug 18, 2020, 5:05:31 PM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.