wiki:WikiStart

TourMate - веб-апликација за организација на патувања низ Македонија

За проектот

Име на проектот: TourMate

Започнат: март 2023

Членови:

  1. Давид Арсов - 211012 - координатор
  2. Самоил Јаќимовски - 211036
  3. Бранко Георгиев - 213077
  4. Андреј Влаховски - 211136
  5. Игор Гошев - 211255

Ментор: вон. проф. д-р Вангел Ајановски

Краток опис на проектот

Веб апликација за организација на патувања во Македонија. Апликацијата ќе се состои од три секции - избор и договарање на превоз, преглед и резервација на сместување и резервација и нарачка на храна во ресторани. Во делот за превоз ќе бидат излистани сите автобуски и железнички линии со дополнителна можност за регистрација на превозници - физички лица (car pool). Делот за сместување ќе биде класична апликација за управување со сместувачки капацитети и можност за резервација на понудените единиците. Во делот за ресторани покрај можноста за резервација на маси и простор за организација на настани ќе биде овозможено листање на менито за секој од рестораните, како и нарачување храна која би била подготвена во термин кога гостите пристигнуваат. Првичната замисла е да постојат три главни улоги на корисници - корисник на услуги, давател на услуги и администратор. Давателот на услуги може да го регистрира својот бизнис (хотел, ресторан и/или превоз) кој по верификацијата ќе биде достапен за преглед од корисниците на услугите. Корисникот на услуги ќе може врз база на внесени критериуми да добие приказ на достапните ресурси. Администраторот ќе има пристап до сите функционалности на системот како и напредни функции кои ќе бидат дефинирани во текот на изработката.

Чекори и документација

Задачи Статус Датум
Фаза 1
Vision Одобрено 22.3.2023
BusinessCase Одобрено 22.3.2023
UseCaseList Одобрено 22.3.2023
UseCaseScenarios Одобрено 22.3.2023
Фаза 2
ArchitectureInitial Одобрено 29.3.2023
TechnologyChoice Одобрено 29.3.2023
SourceVersionControlOrganization Одобрено 29.3.2023
UseCasePrototypeImplementation Одобрено 11.1.2023
PrototypePublicPresentation Одржана 11.1.2024
Фаза 3
ArchitectureRevised Одобрено 25.1.2024
SourceVersionControlOrganizationRevised Одобрено 25.1.2024
UseCaseRealizations Одобрено 25.1.2024
UseCaseImplementations Одобрено 25.1.2024
PreFinalPublicPresentation Одржана 25.1.2024
Фаза 4
UseCaseImplementationsFinal Одобрено 4.2.2024
FinalPublicPresentation Одржана 8.2.2024
Last modified 5 months ago Last modified on 03/03/24 11:23:43

Attachments (3)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.