wiki:WikiStart

В А Р К

ВАРК - Веб Апликација за Резервирање и плаќање Карти за Кино

Не мора да губите време со чекање ред пред билетари или да одите пред кино да прверувате кој филм игра.
За тое е ВАРК.

Луѓето се инертни на движење. Ако сакаат да одат во кино, треба да одат до некоја кино сала која ќе ја изберат,
да откријат кој филм и во кој термин се прикажува и да изберат во момент, или да читаат весници за истото да го откријат,
но за билет сепак мора да одат до местото за продажба.

ВАРК би им овозможил истото да го сторат од дома со што би ги избегнале дополнителните движења и би дошле на самата проекција на филмот.

ВАРК:

  • Реклама за филмови
  • Регистрирање на Корисник
  • Пребарување на базата со Филмови, Кино Сали и Термини
  • Избирање на параметри
  • Плаќање
  • Достава

Почетни поставки за Проектот

Кандидат Архитектура на Системот

Модел на имплементација и поставување

Имплементација на првичен прототип

Финална имплементација

Интерен Документ - Извештај за изработка и верзии на Апликацијата

Last modified 9 years ago Last modified on 01/02/16 13:36:34

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.