wiki:WikiStart

За проектот


Наслов на проектот: CharitAbleMK

Започнат: Април 2021

Членови на тимот:

  • 1. Никола Ценевски 191224 - координатор
  • 2. Костадин Фортуманов 191183


Ментор:

  • проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот


Веб апликација која што има за цел да им помогне на сите оние коишто имаат потреба од помош поради здравствени и материјални причини. Ќе служи како апликација преку која корисниците ќе може да објавуваат барања за помош и да донираат на истите.

Чекори и документација


ЗадачиСтатусДата
BusinessCaseОдобренo15.04.2021
VisionОдобренo20.04.2021
UseCaseListОдобренo06.05.2021
UseCaseScenariosОдобренo08.05.2021
ArchitectureInitialОдобренo08.05.2021
TechnologyChoiceОдобренo29.04.2021
SourceVersionControlOrganizationОдобренo29.04.2021
UseCasePrototypeImplementationОдобренo02.09.2021
PublicPresentationОдобренo02.09.2021
ArchitectureRevisedОдобренo16.10.2021
SourceVersionControlOrganizationRevisedОдобренo16.10.2021
UseCaseRealizationsОдобренo16.10.2021
UseCaseImplementationsОдобренo27.12.2021
PreFinalPresentationОдобренo27.12.2021
UseCaseImplementationsFinalОдобренo26.01.2022
FinalPresentationОдобренo10.01.2022
Last modified 2 years ago Last modified on 01/26/22 17:02:28

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.