wiki:WikiStart

Eventtra

Online application for planning events.

Започнат: ноември 2022

Предмет: Бази на податоци 2022/2023/Зимски

Под менторство на: вонр. проф. д-р Вангел Ајановски и асистент м-р Ненад Анчев.

Краток опис на проектот

Eventrra e online веб апликација која им нуди можност на своите корисници едноставно и брзо да закажат, организираат и реализираат различни типови на настани. Корисникот преку најава на системот добива пристап до повеќе полиња каде може да одбере тип на настанот што го закажува (пр. свадба, венчавка, роденден, матура...), локација по негова желба која ќе одговара на тематиката на настанот, бенд, фотограф како и кетеринг фирма која ќе ги нуди своите услуги на истиот тој настан. За да се најави корисникот на системот, потребно ќе е да креира негов профил каде ќе внесе уникатно корисничко име, лозинка, а системот ќе му го додаде датумот кога бил креиран и ќе води сметка за бројот на настани кој корисникот ги организирал преку апликацијата. Како дополнително ниво на сигурност на системот, истиот води евиденција и за сите вработени кои ќе се дел од тој настан. Целиот овој систем е воден од страна на админстратори кои имаат свој профил на апликацијата.

Членови на тимот

Име и презиме Индекс
Јана Чоловиќ 201098

Фази на имплементација

ФазаИме на фазаСтатус
Ф0Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
Ф3Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
Ф4Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
Ф5Прототип апликација - Основни функционалности Одобрено
Ф6Нормализација и подобрувања на дизајнотНе е започнато
Ф7Напреден апликативен развојНе е започнато

Last modified 10 months ago Last modified on 09/21/23 18:30:30

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.