wiki:WikiStart

FreeParkingSpace


Платформа за слободни паркинг места

Започнат: Ноември 2021

Предмет: Бази на податоци 2021/2022/Зимски

Под менторство на: вонр. проф. д-р Вангел Ајановски и демонстр. м-р Ненад Анчев

Краток опис на проектот

Платформата FreeParkingSpace ќе го реши проблемот за залудно потрошеното време на поединецот во пронаоѓање на паркинг место низ густо населениот главен град. Главната карактеристика на оваа платформа е дека точно покажува на секој паркинг во кој реон има слободно место.

Корисниците во системот може да се регистрираат така што потребно е да внесат свое корисничко име, име и презиме,телефонски број, e-mail, ЕМБГ и лозинка.За секој корисник откако ќе регистрира акаунт, ќе се чува одредено ID и сите податоци кои се добиваат со самата најава.

Корисникот откако ќе стане дел од оваа платформа ќе може во секој момент да добива детален извештај за слободни пакринг места во одреден реон и може да зафати точно едно место и на колкав временски период.
За секоја локација( име на паркинг) ќе се чува id_ime и lokacija, потоа таа локација содржи зона која во себе чува id_zona и broj na p.mesta како изведен атрибут.

Членови на тимот

Име и презиме Индекс
Златко Стојановски - координатор193288
Мајкл Танчин 193187

Фази и координација

Фаза Име на фаза Статус
Ф0 Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
Ф3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности Одобрено
Ф6 Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започнато
Ф7 Напреден апликативен развој Не е започнато
Last modified 22 months ago Last modified on 09/18/22 21:21:43

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.