wiki:WikiStart

laggerNet

Предмет: Бази на податоци во 2021/2022/Зимски

Под менторство на: вонр. Проф. Д-р Вангел Ајановски и демонстратор м-р Ненад Анчев

Краток опис

Веб платформа која што содржи голем број компјутерски компоненти и му овозможува на корисникот набавување и достава на одбраните производи. За сите производи ќе има достапна секција, каде што ќе има оценка и мислење за производот од останатите корисници, со цел корисникот да размени некое претходно искуство. Воедно ќе може да поставува прашања што го интересираат во врска со производот.
Веб платформата ќе нуди најава со корисничко име и лозинка, со цел на почетната страна да бидат прикажани производите кои што најмногу би го заинтересирале корисникот. Истата на корисниците ќе им биде овозможено сортирање на производите според година на производство, цена, производител и оценката која што е добиена од останатите корисници на оваа.
Ќе има три типа на корисници кои што ќе може да се најават со цел да им биде овозможено различно искуство. Како на пример вработените и доставувачите ќе имаат повеќе дозволи и ќе им бидат достапни повеќе информации за разлика од купувачите.
Целта на оваа апликација е да го олесни процесот на продажба на комјутерски делови на ниво на цела држава со помош на целосна дигитализација.

Членови на тимот

Име и презиме Индекс
Матеј Поповиќ- координатор 201194
Ивона Тапшановска 201081

Содржина

Фаза Име на фаза:Статус:
Ф0 Дефинирање на проектот Одобрена
Ф1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрена
Ф2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрена
Ф3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрена
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрена
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности Одобрена
Ф6 Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започната
Ф7 Напреден апликативен развој Не е започната
Last modified 17 months ago Last modified on 02/21/23 15:57:17

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.