wiki:WikiStart

Med Web

Предмет: Бази на податоци во 2021/2022/Зимски

Под менторство на вонр. проф. д-р Вангел Ајановски и демонстр. м-р Ненад Анчев

Започнат: Ноември 2021

Краток опис на проектот

Med Web веб платформата служи за закажување на здравствени прегледи во државните болници во Македонија.
Секој корисник на Med Web ќе има увид во достапните термини на докторите/специјалистите за прегледи според упат пополнет од доктор (матичен или специјалист) со ИД за одреден оддел.
Доколку сака да закаже преглед, ќе биде потребно да се регистрира на платформата, а по регистрацијата се добива ID за корисник/пациент. При секоја следна најава, ќе се користи e-mail адресата која првично ја има внесено при самата регистрација.
Според дадениот упат, пациентот може да избере термин кај некој од специјалистите кои работат во соодветниот оддел кој е запишан на упатот, како и болницата во која се наоѓа истиот.

  • За секој корисник/пациент се чува ID, e-mail адреса, телефонски број, име и презиме, ЕМБГ.
  • За секоја болница се чува назив, ID, град во кој се наоѓа и адреса.
  • За секој доктор се чува број на лиценца, оддел/болница во која работи, специјалност (дали е матичен или специјалист).

Членови на тимот

Име и презиме Индекс
Демет Мемиш 193105
Анита Терзиска183060
Екатерина Пишмирова183020

Фази на имплементација

Фаза Име на фаза Статус
Ф0Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
Ф3Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
Ф4Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
Ф5Прототип апликација - Основни функционалности Завршено
Ф6Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започната
Ф7Напреден апликативен развој Не е започната

Статус

Фаза Позадина
Не е започнато
Започнато
За ревидирање
Одобрено
Завршено

Last modified 23 months ago Last modified on 09/05/22 20:22:06

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.