wiki:WikiStart

Prison System

Започнат: Ноември 2023

Предмет: Бази на податоци

Ментор: проф. д-р Вангел Ајановски

Краток опис

Со овој проект ќе се развива затворски систем за една затворска институција, при што ќе се моделира и управува со информации за поединечни затвореници, вклучувајќи лични податоци, информации за казната и доделени ќелии. Ќе се управува со закажувањето на посети помеѓу затворениците и одобрените посетители, следејќи ги датумите и времето на посетата. Одржува информации за затворскиот персонал, вклучувајќи ги нивните улоги, смени и одговорности во установата.Следи безбедносни инциденти во затворот, во кои се вклучени и затворениците и персоналот, за да се обезбеди безбедна и контролирана средина.Управува со информациите поврзани со здравјето на затворениците преку медицинска евиденција, вклучувајќи датуми на влез, здравствени состојби и препишани лекови.Следи различни активности во кои се вклучени затворениците за време на нивното време во затвор, обезбедувајќи евиденција за нивните ангажмани.Ги следи и управува со информациите за сите посети што затворениците ги имаат со одобрени лица. Се вклучуваат следните ентитети: Затворени, Ќелија, Посета, Затворски персонал, Затворски инциденти и други.

Членови на тимот

Име и презиме Индекс
Филип Јакимов 211228

Фази на изработка

Фаза Линк Статус
P0Дефинирање на потреби за база на податоци Одобрено
P1Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
P2Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
P3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Се чека одобрување
P4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Се чека одобрување
P5 Сценарија за пристап до база на податоци од апликација Завршено
P6Нормализација и подобрувања на дизајнот на базатаНе е започнато
P7Напреден апликативен развојНе е започнато
Last modified 5 months ago Last modified on 02/25/24 16:30:16

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.