wiki:WikiStart

Present Orgаnizer

За проектот

PrezentOrganizer e веќе постоечки систем, каде главната функционалност е пријавување на презентации за презентирање од страна на Презентери и креирање на распоред за пријавените презентации во одреден ден, од страна на Администраторот на системот. По предметот Конструкција на софтвер овој систем ќе биде проширен со дополнителни функционалности.

Членови на тимот

  • Мирослав Бишкоски
  • Јованка Милошевска
  • Никола Калковалиев
  • Душан Стојановски
  • Филип Богдановски

Кориснички случаи и Визија

На следниот линк се наоѓа Визија за постоечкиот систем Vision

На следниот линк се наоѓаат Корисничките случаи на постоечкиот систем Use Case

На следниот линк се наоѓа Визија за новиот систем Vision Nov Sistem

На следниот линк се наоѓаат Корисничките случаи за новиот систем Use Case Nov Sistem

Архитектура на системот

На следниот линк е дефинирана архитектурата на стариот систем Arhitektura

На следниот линк е дефинирана архитектурата на новиот систем ArhitekturaNov

You can use trac-admin to configure Trac to better fit your project, especially in regard to components, versions and milestones.

TracGuide is a good place to start.

Enjoy!
The Trac Team

Starting Points

For a complete list of local wiki pages, see TitleIndex.

Last modified 10 years ago Last modified on 12/04/14 13:17:10

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.