wiki:WikiStart

weService - онлајн платформа за reviews на бизниси

Краток опис на проектот:

Веб платформа која ќе содржи бизниси во повеќе категории и нивни ревјуа од страна на клиентите. Посетителите можат да пребаруваат според име на бизнисот, категорија на сервиси која ја бараат или одреден сервис кој им треба. Оваа платформа ќе биде посредник на клиентите со базата бизниси и ќе служи клиентите да дознаат повеќе за бизнисот, за да не се обврзат да го посетат пред да ги добијат потребните информации и да не се задоволни.

За секој бизнис ќе се чува ID, име, опис на бизнисот, телефон, email, адреса и работни часови, како и вкупна оценка од сите reviews. Бизнисот ќе спаѓа на точно една категорија. Секој бизнис ќе нуди повеќе сервиси. Ревјуата ќе содржат ID, наслов, текст и оценка и ќе бидат оставени од клиентите на дадениот бизнис на одредена адреса.

Типичен тек на користење би бил на пример: посетителот избира категорија, по што се листаат сите бизниси кои спаѓаат во неа. Потоа, избира бизнис, по што се прикажуваат деталите за бизнисот и листа со reviews.

Членови на тимот:

Сара Сталевска 193026

Предмет:

Бази на податоци во 2021/2022/Зимски

Под менторство на:

вонр. проф. д-р Вангел Ајановски и демонстр. м-р Ненад Анчев

Содржина:

Фаза Линкови Статус
0 Дефинирање на проектот одобрено
1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања одобрено
2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) одобрено
3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи одобрено
4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) одобрено
5 Прототип апликација - Основни функционалности чека одобрување
6 [ Нормализација и подобрувања на дизајнот] не е почнато
7 [ Напреден апликативен развој] не е почнато
Last modified 22 months ago Last modified on 09/18/22 22:55:21

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.