wiki:WikiStart

Предмет: Бази на податоци во 2021/2022/Зимски

Под менторство на вонр. проф. д-р Вангел Ајановски и демонстр. м-р Ненад Анчев

Започнат: Ноември 2021

Краток опис на проектот:

Веб платформа за закажување термин во салон за убавина која ќе биде достапна во целата држава. Клиентите ќе може да се регистрираат на сајтот и за нив ќе се чуваат податоци за име,презиме,телефонски број, е-адреса и број на резервации. Со најавување на страната добиваат можност да резервираат термин за некоја услуга која ја нуди салонот, како и можност да оценат некоја од услугите за идните корисници да имаат дополнителни информации. За вработените ќе се чува име, презиме,работно искуство(во години), телефонски број и е-адреса. За закажаниот термин ќе се чува број на резервација, цена, клиент,вработен и термин.

Членови на тимот:

Име и презиме: Индекс:
Марија Силјановска 193021
Тамара Симиќ 193014

Содржина:

Фаза: Име на фаза: Статус:
Ф0 Дефинирање на проектот ОДОБРЕНА
Ф1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања ОДОБРЕНА
Ф2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) ОДОБРЕНА
Ф3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи ОДОБРЕНА
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) ОДОБРЕНА
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности ОДОБРЕНА
Ф6 Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започната
Ф7 Напреден апликативен развој Не е започната
Last modified 22 months ago Last modified on 09/22/22 06:49:37

Attachments (4)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.