wiki:WikiStart

CarZone


Краток Опис

CarZone е современа платформа за продажба на автомобили од страна на овластени застапништва. Во базата на податоците ќе има повеќе претставништва (dealerships), и ќе се чуваат информации за локација на претставништвото, име, директор, и даночен број. Од тука, клиентите (односно корисниците на платформата) ќе можат да ги гледаат и разлистуваат возилата што ги нудат сите застапништва. Ќе може да се разгледуваат различните возила кои ги нудат застапништвата, односно автомобили, камиони, комбиња, и мотори. Информациите кои што ќе се чуваат за секој од возилата се: тип на возило, број на шасија, број на мотор, зафатнина на мотор, коњажа, боја, и цена. Корисниците ќе имаат име, презиме, адреса, и е-пошта. Тие можат да побараат застапништвото да креира купопродажен договор кој се состои од технички податоци како ДДВ и број на договор, при што корисникот потоа извршува уплата која се завршува преку одредена банка и корисничка сметка.

Членови на тимот

Име и Презиме Индекс
Стефан Петров 141515

Предмет

Бази на податоци во 2023/2024.

Под менторство на:

проф. д-р Вангел Ајановски и тутор Стефани Кулебанова

Содржина

Фаза Линк Статус
P0Дефинирање на потреби за база на податоциОдобрено
P1Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувањаОдобрено
P2Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL)Одобрено
P3Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL ПогледиОдобрено
P4Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури)Завршено
P5Сценарија за пристап до база на податоци од апликацијаЗавршено
P6Нормализација и подобрување на дизајнот
P7Напреден апликативен развој
Last modified 5 months ago Last modified on 02/21/24 19:41:06

Attachments (3)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.