wiki:WikiStart

Краток опис

Апликацијата има цел да го олеснува барањето и поврзувањето на цимери во сите градови. Секој студент кој бара цимер има различни потреби и интереси, па потребно е да се поврзе со луѓе со слични интереси како него. Кога студент ќе се најави на нашата апкликација, тој внесува информации како неговиот буџет, општина во која сака да живее, број на цимери кои ги посакува и слично. Овие информации ќе ги исфилтрираат другите студенти и корисникот ќе добие контант информации од други студенти со слични потреби како него. Исто така, сопственици на станови можат да си го објават нивниот стан за издавање на апликацијата, па доколку нивниот стан и неговата локација, цена, број на кревети и слично одговара на потребите на некои од студентите, ќе биде предложен на нив. Тие ќе добијаат контакт информација од сопственикот, како и информации за самиот стан. На крај, може да се склучи договор меѓу студентите и сопственикот на станот.

Членови на тимот

  • Филип Трајковски 201087 (координатор)
  • Благоја Николоски 201144

Предмет

Бази на податоци во 2022/2023/Зимски

Под менторство на

вонр. проф. д-р Вангел Ајановски и демонстр. м-р Ненад Анчев

Содржина

Фаза Име на фаза Статус
Ф0Дефинирање на проектотодобрено
Ф1Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувањаодобрено
Ф2Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL)одобрено
Ф3Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледиодобрено
Ф4Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури)одобрено
Ф5Прототип апликација - Основни функционалностиодобрено
Ф6Нормализација и подобрувања на дизајнотне е започнато
Ф7Напреден апликативен развојне е започнато
Last modified 17 months ago Last modified on 02/22/23 17:42:33

Attachments (3)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.