wiki:WikiStart

Евиденција на отсуствa

За проектот

Започнат: Ноември 2020
Наслов: Евиденција на отсуства
Членови: Клара Манасиева 171510

Чекори и документација

Фаза Задача Статус
Ф0 Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1 ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2 Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
Ф3 Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Одобрено
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности Започнато
Ф6 Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започнато
Ф7 Напреден апликативен развој Не е започнато
Last modified 3 years ago Last modified on 08/20/21 14:38:37

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.