wiki:ArchitectureInitial

Version 11 (modified by Dimitar Slezenkovski, 3 years ago) ( diff )

--

Иницијална архитектура


Мрежна инфраструктура

Најсоодветна инфраструктура е моделот на клиент-сервер, базата на податоци ќе биде поврзана со централниот сервер кој ќе користи Linux серверски оперативен систем.


Класен дијаграм

No image "Class Diagram Class diagram3.png" attached to ArchitectureInitial


Attachments (10)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.