wiki:ArchitectureInitial

Version 13 (modified by Dimitar Slezenkovski, 4 years ago) ( diff )

--

Иницијална архитектура


Мрежна инфраструктура

Најсоодветна инфраструктура е моделот на клиент-сервер, базата на податоци ќе биде поврзана со централниот сервер кој ќе користи Linux серверски оперативен систем.


Класен дијаграм


Attachments (10)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.