wiki:ArchitectureInitial

Version 16 (modified by Миле Јанкулоски, 4 years ago) ( diff )

--

Иницијална архитектура


Мрежна инфраструктура

Најсоодветна инфраструктура е моделот на клиент-сервер, базата на податоци ќе биде поврзана со централниот сервер кој ќе користи Linux серверски оперативен систем.


Класен дијаграм

Финална верзија на класниот дијаграм


Секвенцен дијаграм


Attachments (10)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.