wiki:SourceVersionControlOrganizationRevised

Version 2 (modified by Миле Јанкулоски, 3 years ago) ( diff )

--

Ревидирана организација на контролата врз верзиите на изворниот код


Организацијата на контрола на верзиите се одвива преку Git, commit-ите постојано одат преку master гранката. Поради тоа што проектот се работи координирано помеѓу двајцата со тоа што секој commit претставува некаква целина, не се потребни дополнителни гранки.

Note: See TracWiki for help on using the wiki.