wiki:UseCaseList

Version 3 (modified by Миле Јанкулоски, 2 years ago) ( diff )

--

Листа на случаи на употреба


Корисник

  • Пребарува податоци за лекови
  • Отвара мапа на аптеки и здравствени установи
  • Пребарува слободни термини
  • Ја пронаоѓа соодветната потребна помош
  • Разлистува тековни информации за пандемии

Аптеки

  • Ажурира состојба на лекови во продажба
Note: See TracWiki for help on using the wiki.