wiki:UseCaseList

Version 5 (modified by Миле Јанкулоски, 2 years ago) ( diff )

--

Листа на случаи на употреба


Корисник

  • Пребарува податоци за лекови
  • Отвара мапа на аптеки и здравствени установи
  • Пребарува слободни термини
  • Разлистува тековни информации за пандемии

Аптека

  • Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација

Систем

  • Ажурира податоци за слободни термини, институции, лекари и рецепти
  • Ажурира состојби за рестрикциите, пандемиите и регистарот на лекови
Note: See TracWiki for help on using the wiki.