Changes between Version 20 and Version 21 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/14/20 11:29:45 (2 years ago)
Author:
Dimitar Slezenkovski
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v20 v21  
  140140||= **Случај на употреба:** =||  Администрирачки панели и реализација на побарувања ||
  141141||= **Актери** =|| Аптека, системски администратор ||
  142 ||= **Опис:** =|| Панелот на профилите од аптеките содржи неколку различни форми за испраќање на побарувања за ажурирање на нивните податоци.\\Панелот на системскиот администратор се состои од табела со побарувања и комуникации, со можност да се разгледуваат и одобруваат или отфрлаат барањата.||
   142||= **Опис:** =|| Панелот на профилите од аптеките содржи неколку различни форми за испраќање на побарувања за ажурирање на нивните податоци.\\Панелот на системскиот администратор се состои од табела со побарувања и комуникации, со можност да се разгледуваат и одобруваат или отфрлаат барањата.
   143||
  143144||= **Тригер:** =|| Потреба за поставување и ажурирање на податоците на аптеката ||
  144145||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  145146||= **Постуслов:** =|| Креирана е-сметка на аптеката ||
  146 ||= **Нормален тек** =|| 1. Преку својот панел аптеката ја пополнува соодветната форма за испраќање на побарување за ажурирање на соодвениот податок\\2. Системскиот администратор ги добива новите побарувања\\3. Системскиот администратор ги разгледува и според тоа ги одобрува или отфрла побарувањата, по што промените се аплицираат и ажурираат во системот||
   147||= **Нормален тек** =|| 1. Преку својот панел аптеката ја пополнува соодветната форма за испраќање на побарување за ажурирање на соодвениот податок\\2. Системскиот администратор ги добива новите побарувања\\3. Системскиот администратор ги разгледува и според тоа ги одобрува или отфрла побарувањата, по што промените се аплицираат и ажурираат во системот
   148||
  147149||= **Исклучоци:** =|| Недостапност на системот ||
  148150||= **Вклучува:** =|| / ||