Changes between Version 22 and Version 23 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/14/20 13:53:39 (4 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v22 v23  
  109109||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  110110||= **Постуслов:** =|| Регистрирана сметка на фарматико ||
  111 ||= **Нормален тек** =|| 1. Со веќе регистрираната сметка корисникот се највавува \\2. Корисникот ги ажурура податоците на таблата за информации за состојбата на лекови и работното време на аптеката \\3. Промената на локација корисникот ја ажурира со клик на својот фарматико профил и ја внесува новата локација во полето "Локација" \\4. По успешното ажурурање корисникот ја прекинува интеракцијата со страницата или ја напушта \\5. Се враќа на чекор 2 ||
   111||= **Нормален тек** =|| 1. Со веќе регистрираната сметка корисникот се најавува \\2. Корисникот поднесува барања за ажурирање на податоците преку пополнување на форми \\3. Корисникот ги пополнува полињата и податоците што треба да се ажурираат, го прикачува Excel фајлот, а потоа со клик на копчето испрати го испраќа барањето \\4. По успешното испраќање на барањето корисникот ја прекинува интеракцијата со страницата или ја напушта \\5. Се враќа на чекор 2 ||
  112112||= **Исклучоци:** =|| Недостапност на системот ||
  113113||= **Вклучува:** =|| / ||
   
  126126||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  127127||= **Постуслов:** =|| Е-маил барање со сертификат до систем администраторот ||
  128 ||= **Нормален тек** =||1. Одговорни лица од фирмата/брендот испраќаат барање од нивниот официјален мејл за добивање пристап до посебниот панел што овозможува испраќање барања за ажурирање до системските администратори на сајтот\\2. Системските администратори го добиваат барањето, ја проверуваат веродостојноста на барањето за регистрација, стапуваат во контакт со другата страна и соодветно креираат и испраќаат информации и податоци за автентикација до панелот за ажурирање\\3. Застапувачите на аптеката ги следат инструкциите на системските администратори и се автентицираат на панелот во системот
  129 ||
   128||= **Нормален тек** =||1. Одговорни лица од фирмата/брендот испраќаат барање од нивниот официјален мејл до официјалниот мејл на фарматико за добивање пристап до посебниот панел што овозможува испраќање барања за ажурирање на сајтот\\2. Системските администратори го добиваат мејлот, ја проверуваат веродостојноста на барањето за регистрација, стапуваат во контакт со другата страна и соодветно креираат сметка преку администраторскиот панел и во повратен мејл им испраќаат информации и податоци за автентикација\\3. Застапувачите на аптеката ги следат инструкциите на системските администратори и се автентицираат на панелот во системот ||
  130129||= **Исклучоци:** =|| Недостапност на системот ||
  131130||= **Вклучува:** =|| / ||
   
  145144||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  146145||= **Постуслов:** =|| Креирана е-сметка на аптеката ||
  147 ||= **Нормален тек** =|| 1. Преку својот панел аптеката ја пополнува соодветната форма за испраќање на побарување за ажурирање на соодвениот податок\\2. Системскиот администратор ги добива новите побарувања\\3. Системскиот администратор ги разгледува и според тоа ги одобрува или отфрла побарувањата, по што промените се аплицираат и ажурираат во системот
   146||= **Нормален тек** =|| 1. Преку својот панел аптеката пополнува форма за испраќање на побарување за ажурирање на податоците\\2. Системскиот администратор ги добива новите побарувања на администраторскиот панел\\3. На интервали од по неколку дена системскиот администратор ги разгледува и според тоа ги одобрува или отфрла побарувањата преку администраторскиот интерфејс, по што промените се аплицираат и ажурираат во системот
  148147||
  149148||= **Исклучоци:** =|| Недостапност на системот ||