Changes between Version 27 and Version 28 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
07/16/20 07:38:59 (4 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v27 v28  
  5252\\
  5353
  54 
  5554||= **ИД:** =|| 3 ||
  56 ||= **Случај на употреба:** =|| Пребарува слободни термини ||
  57 ||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  58 ||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  59 ||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
  60 ||= **Актери** =|| Корисник ||
  61 ||= **Опис:** =|| Корисникот прегледува слободни термини ||
  62 ||= **Тригер:** =|| Корисникот сака да види кога и кој има слободен термин ||
  63 ||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  64 ||= **Постуслов:** =|| Го впишува името на потребната здравствена институција ||
  65 ||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот кликнува на копчето "Пребарај термин" \\2. Го внесува името на бараната здравствена установа или здравственото лице \\3. Системот враќа податоци на слободни термини кај докторите \\4. Корисникот го наоѓа потребниот податок и ја напушта страната по успешното пребарување \\5. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување ||
  66 ||= **Исклучоци:** =|| Не пронајден податок, недостапност на системот ||
  67 ||= **Вклучува:** =|| / ||
  68 ||= **Приоритет:** =|| / ||
  69 ||= **Фреквенција на користење:** =|| Според потребата на корисникот ||
  70 ||= **Бизнис правила:** =|| / ||
  71 ||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
  72 ||= **Претпоставки:** =|| / ||
  73 ||= **Забелешки:** =|| / ||
  74 
  75 
  76 \\
  77 
  78 
  79 ||= **ИД:** =|| 4 ||
  8055||= **Случај на употреба:** =|| Разлистува тековни информации за пандемии ||
  8156||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   
  10176
  10277== Аптека ==
  103 ||= **ИД:** =|| 5 ||
   78||= **ИД:** =|| 4 ||
  10479||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација ||
  10580||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   
  12196||= **Забелешки:** =|| / ||
  12297\\
  123 ||= **ИД:** =|| 5.1 ||
   98||= **ИД:** =|| 4.1 ||
  12499||= **Случај на употреба:** =||  Одвивање на регистрација и автентикација ||
  125100||= **Актери** =|| Аптека, системски администратор ||
   
  138113||= **Забелешки:** =|| / ||
  139114\\
  140 ||= **ИД:** =|| 5.2 ||
   115||= **ИД:** =|| 4.2 ||
  141116||= **Случај на употреба:** =||  Администрирачки панели и реализација на побарувања ||
  142117||= **Актери** =|| Аптека, системски администратор ||
   
  159134
  160135== Систем ==
  161 ||= **ИД:** =|| 6 ||
   136||= **ИД:** =|| 5 ||
  162137||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира податоци за институции и лекари||
  163138||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   
  183158
  184159
  185 ||= **ИД:** =|| 7 ||
   160||= **ИД:** =|| 6 ||
  186161||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојби за рестрикциите, пандемиите и регистарот на лекови ||
  187162||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||