wiki:UseCaseScenarios

Version 18 (modified by Dimitar Slezenkovski, 4 years ago) ( diff )

--

Сценарио на случаи на употреба


Корисник

ИД: 1
Случај на употреба: Пребарува податоци за лекови
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 11/05/2020
Актери Корисник
Опис: Корисникот се обидува да најде податоци за лек
Тригер: Корисникот сака да најде информации за некој лек
Предуслов: Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач
Постуслов: Го впишува името на бараниот лек и добива резултати
Нормален тек 1. Корисникот притиска на копчето "Пронајди лек"
2. Го впишува името на лекот во полето за пребраување
3. Системот враќа податоци за лекот
4. Корисникот ја наоѓа потребната информација и ја напушта страната по успешното пребарување
5. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување
Исклучоци: Не пронајден лек, недостапност на системот
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: Според потребата на корисниците
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД: 2
Случај на употреба: Отвара мапа на аптеки и здравствени установи
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 11/05/2020
Актери Корисник
Опис: Корисникот бара аптека или здравствена установа
Тригер: Корисникот има потреба да пронајде некоја аптека или здравствена установа
Предуслов: Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач
Постуслов: Го впишува името на бараната аптека или здравствена установа
Нормален тек 1. Корисникот кликнува на копчето "Мапа на аптеки и здравствени установи"
2. Го впишува името на аптеката или здравствената установа во полето за пребарување
3. Системот враќа податоци како одговор на барањето
4. Корисникот ја наоѓа потребната информација и ја напушта страната по успешното пребарување
5. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување
Исклучоци: Не пронајдени податоци, недостапност на системот
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: Според потребата на корисниците
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД: 3
Случај на употреба: Пребарува слободни термини
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 11/05/2020
Актери Корисник
Опис: Корисникот прегледува слободни термини
Тригер: Корисникот сака да види кога и кој има слободен термин
Предуслов: Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач
Постуслов: Го впишува името на потребната здравствена институција
Нормален тек 1. Корисникот кликнува на копчето "Пребарај термин"
2. Го внесува името на бараната здравствена установа или здравственото лице
3. Системот враќа податоци на слободни термини кај докторите
4. Корисникот го наоѓа потребниот податок и ја напушта страната по успешното пребарување
5. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување
Исклучоци: Не пронајден податок, недостапност на системот
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: Според потребата на корисникот
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД: 4
Случај на употреба: Разлистува тековни информации за пандемии
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 11/05/2020
Актери Корисник
Опис: Корисникот прегледува информации за тековната пандемија
Тригер: Корисникот сака да се информира за тековната пандемија
Предуслов: Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач
Постуслов: Познавање на читање табели и статистики
Нормален тек 1. Корисникот клика на копчето "Пандемии"
2. Корисникот ги разгледува статистиките и чита од табелите
3. Корисникот ја добива потребната информација и ја напушта страната по успешно пронајдената информација
Исклучоци: Недостапност на системот, не ажурирани податоци
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: Според потребата на корисникот
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


Аптека

ИД: 5
Случај на употреба: Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 11/05/2020
Актери Аптека, системски администратор
Опис: Регистрираната аптека ја ажурура состојбата на лекови во продажба, работното време и локацијата на аптеката
Тригер: Да ги информира граѓаните за сотојбата на лекови во продажба, работното време на аптеката и нејзина тековна локација
Предуслов: Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач
Постуслов: Регистрирана сметка на фарматико
Нормален тек 1. Со веќе регистрираната сметка корисникот се највавува
2. Корисникот ги ажурура податоците на таблата за информации за состојбата на лекови и работното време на аптеката
3. Промената на локација корисникот ја ажурира со клик на својот фарматико профил и ја внесува новата локација во полето "Локација"
4. По успешното ажурурање корисникот ја прекинува интеракцијата со страницата или ја напушта
5. Се враќа на чекор 2
Исклучоци: Недостапност на системот
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: Секојдневно
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


Систем

ИД: 6
Случај на употреба: Ажурира податоци за слободни термини, институции, лекари и рецепти
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 11/05/2020
Актери Системски агент
Опис: Ги ажурира податоците со најновите податоци кои се потребни на фарматико преку Мој Tермин API
Тригер: Детектирање на новообјавени податоци
Предуслов: Сервер и интернет конекција
Постуслов: Промената на датум и време на податоците
Нормален тек 1. Системот интервално проверува датум и време на објавените податоци
2. Проверува дали податоците се новообјавени
3. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на фарматико
4. Се враќа на чекор 1
Исклучоци: Нестабилна интернет конекција
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: Постојано
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД: 7
Случај на употреба: Ажурира состојби за рестрикциите, пандемиите и регистарот на лекови
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 11/05/2020
Актери Системски агент
Опис: Системот интервално ги ажурура податоците за да се превземат од сајтот на Институтот за јавно здравство, отворените државни податоци, министерството за здравство и некои други надворешни API-а.
Тригер: Новообјавени ажурирани податоци
Предуслов: Сервер и интернет конекција
Постуслов: Промена на датум и време на податоци
Нормален тек 1. Системот интервално проверува датум и време на објавените податоци
2. Проверува дали податоците се новообјавени
3. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на фарматико
4. Се враќа на чекор 1
Исклучоци: Нестабилна интернет конекција
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: Постојано
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.