wiki:UseCaseScenarios

Version 2 (modified by Миле Јанкулоски, 2 years ago) ( diff )

--

Сценарио на случаи на употреба


ИД 1
Случај на употреба Пребарува податоци за лекови
Креирано од: /
Датум: /
Актери /
Опис: /
Тригер: /
Предуслов: /
Постуслов: /
Нормален тек /
Исклучоци: /
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: /
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД 2
Случај на употреба Отвара мапа на аптеки и здравствени установи
Креирано од: /
Датум: /
Актери /
Опис: /
Тригер: /
Предуслов: /
Постуслов: /
Нормален тек /
Исклучоци: /
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: /
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД 3
Случај на употреба Пребарува слободни термини
Креирано од: /
Датум: /
Актери /
Опис: /
Тригер: /
Предуслов: /
Постуслов: /
Нормален тек /
Исклучоци: /
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: /
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД 4
Случај на употреба Ја пронаоѓа соодветната потребна помош
Креирано од: /
Датум: /
Актери /
Опис: /
Тригер: /
Предуслов: /
Постуслов: /
Нормален тек /
Исклучоци: /
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: /
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД 5
Случај на употреба Разлистува тековни информации за пандемии
Креирано од: /
Датум: /
Актери /
Опис: /
Тригер: /
Предуслов: /
Постуслов: /
Нормален тек /
Исклучоци: /
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: /
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД 6
Случај на употреба Ажурира состојба на лекови во продажба
Креирано од: /
Датум: /
Актери /
Опис: /
Тригер: /
Предуслов: /
Постуслов: /
Нормален тек /
Исклучоци: /
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: /
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.