wiki:UseCaseScenarios

Version 6 (modified by Миле Јанкулоски, 4 years ago) ( diff )

--

Сценарио на случаи на употреба


Корисник

ИД: 1
Случај на употреба: Пребарува податоци за лекови
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 05/05/2020
Актери Корисник
Опис: /
Тригер: /
Предуслов: /
Постуслов: /
Нормален тек /
Исклучоци: /
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: /
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД: 2
Случај на употреба: Отвара мапа на аптеки и здравствени установи
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 05/05/2020
Актери Корисник
Опис: /
Тригер: /
Предуслов: /
Постуслов: /
Нормален тек /
Исклучоци: /
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: /
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД: 3
Случај на употреба: Пребарува слободни термини
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 05/05/2020
Актери Корисник
Опис: /
Тригер: /
Предуслов: /
Постуслов: /
Нормален тек /
Исклучоци: /
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: /
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД: 4
Случај на употреба: Разлистува тековни информации за пандемии
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 05/05/2020
Актери Корисник
Опис: /
Тригер: /
Предуслов: /
Постуслов: /
Нормален тек /
Исклучоци: /
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: /
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


Аптека

ИД: 5
Случај на употреба: Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 05/05/2020
Актери Аптека
Опис: /
Тригер: /
Предуслов: /
Постуслов: /
Нормален тек /
Исклучоци: /
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: /
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


Систем

ИД: 6
Случај на употреба: Ажурира податоци за слободни термини, институции, лекари и рецепти
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 05/05/2020
Актери Аптека
Опис: /
Тригер: /
Предуслов: /
Постуслов: /
Нормален тек /
Исклучоци: /
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: /
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /


ИД: 7
Случај на употреба: Ажурира состојби за рестрикциите, пандемиите и регистарот на лекови
Креирано од: Димитар Слезенковски
Последно ажурирано од: /
Датум: 05/05/2020
Актери Аптека
Опис: /
Тригер: /
Предуслов: /
Постуслов: /
Нормален тек /
Исклучоци: /
Вклучува: /
Приоритет: /
Фреквенција на користење: /
Бизнис правила: /
Специјални побарувања: /
Претпоставки: /
Забелешки: /

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.