wiki:WikiStart

FINKI Maps

Динамичка и интерактивна мапа на ФИНКИ

Започнат: мај 2024

Предмет: Интернет Технологии 2023/2024/Летен

Под менторство на: вон. проф. д-р Вангел Ајановски

Краток опис на проектот

FINKI Maps е дизајнирана за да овозможи лесен и интуитивен пристап до просториите на кампусот. Оваа апликација вклучува интерактивна и динамичка мапа која им овозможува на корисниците да се навигираат до сите клучни локации на кампусот, вклучително и предавални, лаборатории и други важни простории. Апликацијата е развиена така што овозможува модуларност т.е лесно ажурирање на мапата и додавање на нови компоненти. Овој пристап овозможува развивање на мапи за разни институции, проширувајки ја употребливоста на апликацијата, правејќи ја корисна не само за студентите и вработените на ФИНКИ, туку и за пошироката заедница која може да има корист од деталните мапи и информации за навигација.

Членови на тимот

Име и презимеИндекс
Стефан Тосковски (координатор) 225144
Мартин Џаков 223078

Фази и координација

Задачи Статус Датум
Фаза 1
Business Case Одобрено 15.05.2024
Vision Одобрено 15.05.2024
Use Case List Одобрено 15.05.2024
Use Case Scenarios Одобрено 15.05.2024
Фаза 2
Architecture Initial Не е започнато
Technology Choice Не е започнато
Source Version Control Organization Не е започнато
Use Case Prototype Implementation Не е започнато
Public Presentation Не е закажана
Фаза 3
Architecture Revised Не е започнато
Source Version Control Organization Revised Не е започнато
Use Case Realizations Не е започнато
Use Case Implementations Не е започнато
Pre Final Presentation Не е закажана
Фаза 4
Use Case Implementations Final Не е започнато
Final Presentation Не е закажана
Last modified 2 months ago Last modified on 05/15/24 19:04:36

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.