wiki:WikiStart

Гринери

онлајн продавница за органска храна

Гринери е систем за нарачки и достава на неделни пакети органска храна.
Системот содржи дел за набавка на производи.
Органските производители по договор со Гринери, во одредени денови ќе можат да направат понуда на достапни производи и количина. Од страна на системот ќе се резервира предвидената потребна количина. Набавените производи се складираат во дистрибутивни центри од каде во рок од пола или еден ден, храната ќе биде спакувана и доставена до потрошувачите.
Системот ќе нуди можност за менаџирање на производите, менаџирање на нарачките и залихите, менаџирање на доставата, плаќање, извештајност и се останато потребно за комплетно функционирање на еден ваков ланец на активности.

Овој тип на систем ќе биде прв во Македонија во оваа дејност на органско производство и снабдување. Системот има за цел да го помогне органското производство во земјата, а притоа да се обезбеди полесен и организиран пристап на здрава органска храна до сите заинтересирани купувачи.

Чекори и документација

Задачи Статус Фаза
VisionЗа ревизијаЗавршено
BusinessCaseВо изработкаПоследна
UseCasesЗа ревизијаЗавршено
Критериуми за избор на решениеЗа ревизијаЗавршено
Избор на софтверски системЗа ревизијаЗавршено
И.1 Избор на тип потсистемЗа ревизијаЗавршено
И.2 Методологија на развојЗа ревизијаЗавршено
И.3 Студија на изведливостЗа ревизијаЗавршено
И.4 Методски техники и алаткиЗа ревизијаЗавршено

Last modified 2 years ago Last modified on 01/26/22 00:45:29

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.