wiki:WikiStart

За проектот

Наслов на проектот: Job Vista

Започнат: Април 2024

Членови на тимот:

  • Даниел Илиевски 223021 - координатор

Ментор:

  • Проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот

Job Vista е веб апликација за пребарување и аплицирање на огласи за работни позиции поставени од различни компании/фирми. Идејата е со помош на оваа апликација да се олесни целиот тој процес како за работодавците, кои би можеле да имаат преглед на сите апликации за соодвените огласи, така и за оние кои што се во потрага по работа кои од друга страна би можеле да ги филтрираат огласите врз основа на нивните компетенции, да аплицираат на нив како и да го следат нивниот статус.

Чекори и документација

Задачи Статус Датум
Фаза 1
Business Case Одобрено 17.04.2024
Vision Одобрено 17.04.2024
Use Case List Одобрено 17.04.2024
Use Case Scenarios Одобрено 17.04.2024
Фаза 2
Architecture Initial Одобрено 17.04.2024
Technology Choice Одобрено 17.04.2024
Source Version Control Organization Одобрено 17.04.2024
Use Case Prototype Implementation Одобрено 22.05.2024
Public Presentation Оддржана 22.05.2024
Фаза 3
Architecture Revised Одобрено 18.06.2024
Source Version Control Organization Revised Одобрено 18.06.2024
Use Case Realizations Одобрено 18.06.2024
Use Case Implementations Одобрено 18.06.2024
Pre Final Presentation Оддржана 25.06.2024
Фаза 4
Use Case Implementations Final Не е започнато
Final Presentation Не е закажана
Last modified 3 weeks ago Last modified on 06/25/24 20:25:05

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.