wiki:Calendar

SISng Calendar

Back to DevelopersHome

Опис на проектот

SISng Calendar - е систем кој овозможува едноставен, централизиран преглед на податоци кои им се потребни на студентите и вработените во академските институции, за подобра и интегрална организација на ресурсите и времето. Ваков систем во кој сите ресури и време се менаџираат на едно место, има потенцијал за широка примена како интегрален дел од целиот SISng систем, но и како независна целина.

Главната цел на овој систем е временска организација од било кој од следните аспекти:

  • Распореди на наставни активности (предавања, вежби, испити, консултации, …)
  • Распореди на онлајн контакти и средби меѓу корисниците
  • Распореди на одмори и отсуства
  • Распореди на службени патувања
  • Распореди на работни и неработни денови (празници, одмори, …)
  • Распореди на настани (конференции, семинари, обуки, …)
  • Распореди на социјални настани (Промоција и доделување на дипломи, презентација на проекти - трудови на студенти итн)
  • Распореди на користење ресурси (простории и опрема)

Документација по фази

Тим

Визија

Use Case

Архитектура

Процес на развој

Функционалност на системот

Last modified 3 years ago Last modified on 04/19/21 18:32:42
Note: See TracWiki for help on using the wiki.