wiki:SelfEvaluation

SelfEvaluation

Модул за оценка на квалитет преку анкетирање во рамки на SISng


Целта е да се развие модул за анкети во рамки на предметот Физички дизајн и имплементација на информациски системи.


Визија


Кориснички сценарија


Операциона анализа


Проект - Стефан Ѕалев


Проект - Дарко Николоски

Last modified 5 years ago Last modified on 06/18/19 13:44:20
Note: See TracWiki for help on using the wiki.