wiki:VirtualLibrary

Виртуелна библиотека за научни материјали


Целта е да се развие информациски систем за прикачување на научни материјали во рамки на предметот Развојни процеси на информациски системи.


Визија


Дијаграми

Last modified 5 years ago Last modified on 07/09/19 19:58:59
Note: See TracWiki for help on using the wiki.