wiki:WikiStart

Welcome to Tech Harbor

Започнат: Ноември 2023

Предмет: Бази на податоци 2023/2024/Зимски

Под менторство на: проф. д-р Вангел Ајановски и Хана Хасаницај

Краток опис:

Нашиот тим ќе се залага да развие посовремена веб апликација која им овозможува на корисниците да купуваат производи онлајн кои ќе им бидат доставени до нивната адреса. Онлајн апликацијата ќе обезбеди детален преглед на производите, кои ќе бидат категоризирани за да се поедностави процесот на пребарување.

При влез на апликацијата, корисниците со постоечка корисничка сметка ќе можат лесно да се најават и да пристапат до сите функционалности, за новите корисници, апликацијата овозможува брза и едноставна регистрација, со што ќе биде овозможено купување на производите и нивна достава.

Важно е да се нагласи кај нашата веб апликација корисниците не се задолжени да се најават на страната за да ги разгледуваат производите кои се достапни. Лесно е да се користи апликацијата како гостин, но со овој начин корисниците немаат можност да ги купуваат производите. Оваа функционалност дава слобода на корисниците да ја тестираат апликацијата пред да се одлучат за креирање на сопствена сметка која овозможува користење на сите напредни функционалности што апликацијата нуди.

Членови на тимот:

Име и презиме Индекс
Никола Тодороски (координатор) 201171
Петар Велевски 201214
Михаил Рибароски 201133

Фази и координација:

Фаза Име на фаза Статус
P0 Дефинирање на потреби за база на податоци Одобрено
P1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
P2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
P3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
P4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
P5 Сценарија за пристап до база на податоци од апликација Започнато
P6 Нормализација и подобрувања на дизајнот на базата Не е започнато
P7 Напреден апликативен развој Не е започнато
Last modified 5 months ago Last modified on 02/16/24 19:54:44

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.