wiki:WikiStart

Bus&Go

Краток опис

Bus&Go e апликација за целосно менаџирање со јавниот превоз во Скопје, менаџирање со возачите, кондукторите, патниците, билетите, постојките, автобусите итн. Секој корисник е потребно да се регистрира со е-пошта, име, презиме, телефонски број, адреса, број на лична карта или патничка исправа (пасош), потоа секој може да менаџира со сопствените билети. Билетите може да бидат од различен тип: часовен, дневен, неделен, месечни, годишни. Секој вработен возач ќе има своја сметка на апликацијата и ќе се поврзува со превозното средство кое го управува во моментот. Секое превозно средство може да се подеси на соодветна линија, а секоја линија има еднозначна ознака и рута на движење. За дадена рута се знаат постојките на кои се запира, кои се одликуваат со идентификациски број и име. Секој вработен кондуктор има своја сметка на апликацијата, и преку неа при влез во некој од автобусите проверува дали патниците имаат платено за превозот или не. Кондукторот има можност за казнување на оние патници кои не платиле билет.

Членови на тимот

Име и презиме Индекс
Павел Пауновски (координатор) 216049
Петар Груевски 212034
Дарко Секуловски 212028

Предмет: Бази на податоци во 2023/2024/Зимски

Под менторство на: проф. д-р Вангел Ајановски

Фази на изработка

Фаза Линк до фазата Статус Датум
P0 Дефинирање на потреби за база на податоци одобрено 10.11.2023
P1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања одобрено 27.11.2023
P2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) одобрено 27.11.2023
P3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи одобрено
P4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) одобрено
P5 Сценарија за пристап до база на податоци од апликација чека одобрување
P6 Нормализација и подобрувања на дизајнот на базата не е започнато
P7 Напреден апликативен развој не езапочнато
Last modified 5 months ago Last modified on 02/21/24 13:09:29

Attachments (3)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.