wiki:WikiStart

Име на проект

FastRentACar

Краток опис

Car Rental компанија која ќе служи за автоматизирање на процесот на изнајмување автомобил. Апликацијата ќе содржи интуитивен пристап за еден корисник на брз начин да може да дојде до автомобил за сопствените потреби. Ќе постојат возила од повеќе категории, па затоа ќе ни треба и ентитет за категории. Исто така ќе постои и табела која ќе ја чува историјата на изнајмени автомобили од еден корисник. Ќе се чува статусот на возилото(дали е моментално изнајмено или е достапно за изнајмување). Ќе постојат повеќе типови на улоги кои што ќе имаат различни пермисси на апликацијата(admin, user, moderator). Секоја од овие ќе има различни задачи за бришење, додавање на нови достапни возила, менаџирање на апликацијата и корисниците. Ентитетите ќе се состојат од Vehicle, Users, Roles, Statuses, VehicleTypes, RentalHistory. Овие ентитети се подложни на промени за понатамошна скалабилност на апликацијата. Секоја табела ќе се состои од примарен клуч кој ќе биде единствен и уникатен.

Предмет

Бази на податоци во 2023/2024/Зимски

Под менторство

проф. д-р Вангел Ајановски

Членови на тимот

Христијан Мијовски 171240
Теодор Младенов 171261

Фази на изработка

Фаза Линкови Статус Датум
0 Дефинирање на потреби за база на податоци
1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања
2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL)
3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи
4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури)
5 Сценарија за пристап до база на податоци од апликација
Last modified 5 months ago Last modified on 02/20/24 21:31:29

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.