wiki:WikiStart

За Проектот

Наслов на проектот: TrackYourMedia

Започнат: 20/03/2021

Членови на тимот: Димитар Поповски 151543 Тамара Ацковска 153135

Ментор:

проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот

Web апликација и мобилна апликација,која ќе служи како систем преку кој корисниците ќе можат да следаат кои филмови,книги,серии,стрипови што ги гледале/прочитале,планираат да ги гледаат/прочитаат или им се веќе започнати,кои ќе ги додаваат во своја листа преку одбирање од понудена листа на мултимедија.Со тоа ќе може да оценуваат,да даваат мислење, да ги споделуваат своите листи со други луѓе и дискусионен форум за корисниците.

Чекори & Документација

Документација Статус Датум Статус Датум
Визија Започнато 20.03.2021 Завршено 22.04.2021
BusinessCase Започнато 20.03.2021 Завршено 15.07.2021
Почетен модел на потреби Започнато 04.08.2021 Завршено 21.11.2021
Критериум за избор на решение Започнато 05.12.2021 Завршено 19.12.2021
Избор на софтверски систем Започнато 19.12.2021 Завршено 07.02.2022

Индивидуална задача 153135

ИЗБОР НА ПОТСИСТЕМ

МЕТОДОЛОГИЈА НА РАЗВОЈ

СТУДИЈА НА ИЗВЕДЛИВОСТ

МЕТОДИСКИ ТЕХНИКИ И АЛАТКИ

СИМУЛАЦИЈА НА РАЗВОЈ

РЕФЕРЕНЦИ

Индивидуални задачи 151543

Задача И.1: Избор на тип потсистем
Задача И.2: Методологија на развој
Задача И.3: Студија на изведливост
Задача И.4: Методиски техники и алатки
Задача И.5: Симулација на развој,SimSe

Last modified 2 years ago Last modified on 02/12/22 22:06:53

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.