wiki:WikiStart

Бележник за дијабетичари

За проектот

Име на проект: Бележник за дијабетичари

Ова претставува проектен сајт за два предмети!

(ИТ) Интернет технологии

Започнат: Март 2023

Членови на тимот:

 1. Никола Торбовски 151200 - координатор
 2. Марија Димовска 213084
 3. Дамјан Лулаков 192118

(БП) Бази на податоци

Започнат: Октомври 2023

Членови на тимот:

 1. Никола Торбовски 151200 - координатор
 2. Кристијан Ристовски 090810

Ментор:

проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот

Бележник за дијабетичари претставува веб апликација која им овозможува на пациентите внесување на податоци поврзани со:

 • дневни мерења на шеќер во крв
 • внесен инсулин во одредена количина
 • внесен оброк составен од еден или повеќе типови храна(сите податоци за храната се превземаат од системот архива за храна)

Исто така на пациентите би им било овозможено:

 • Менување и водење евиденција на нивните записи
 • Водење белешка и евиденција во/за нивните залихи на инсулин кои ги поседуваат

Апликацијата би ја користеле и доктори при што:

 • Би имале увид во записите за секој пациент посебно, но и статистичка анализа на податоците за сите пациенти
 • Задавање електронски потпишана листа за зимање инсулин од инсулинска аптека

Чекори и документација

(ИТ) Интернет технологии

Задачи Статус Датум
Фаза 1
VisonОдоброрено20.4.2023
Risk ListОдоброрено20.4.2023
Use Case DiagramОдоброрено07.05.2023
Use Case ScenariosОдоброрено10.05.2023
Фаза 2
ArchitectureInitial
ТechnologyChoice
SourceVersionControlOrganization
UseCasePrototypeImplementation
PrototypePublicPresentation
Фаза 3
ArchitectureRevised
SourceVersionControlOrganizationRevised
UseCaseRealizations
UseCaseImplementations
PreFinalPublicPresentation
Фаза 4
UseCaseImplementationsFinal
FinalPublicPresentation

(БП) Бази на податоци

Задачи Статус Датум
P0: Дефинирање на потреби за база на податоциОдоброрено16.11.2023
P1: Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувањаОдоброрено16.11.2023
P2: Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL)Одоброрено05.12.2023
P3: Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL ПогледиОдоброрено17.12.2023
P4: Напредни извештаи од базата (SQL)Одоброрено17.12.2023
P5: Сценарија за пристап до база на податоци од прототип на апликацијаСе изработува02.02.2024
Last modified 5 months ago Last modified on 02/02/24 20:59:20

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.