wiki:UseCaseList

Version 7 (modified by Миле Јанкулоски, 3 years ago) ( diff )

--

Листа на случаи на употреба


Корисник

 • Пребарува податоци за лекови
 • Отвара мапа на аптеки и здравствени установи
 • Пребарува слободни термини
 • Разлистува тековни информации за пандемии

Аптека

 • Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација
  1. Одвивање на регистрација и автентикација
  2. Администрирачки панели и реализација на побарувања

Систем

 • Ажурира податоци за институции, лекари и аптеки
 • Ажурира состојби за пандемиите и регистарот на лекови
Note: See TracWiki for help on using the wiki.